• Beretning 2017/18
  • Beretning 2016/17

Traditionen tro kan bestyrelsen igen se tilbage på et meget travlt og arbejdsomt år med at formidle kunst.

Først og fremmest i alle de aktiviteter, der har været henlagt til Kunsthuset Det gamle Havnekontor – det være sig i form af en række udstillinger med forskellige temaer og udtryksformer: malerier, grafik, tegninger, collager, skulpturer og keramiske arbejder, jf. HKF` aktivitets foldere for forrige og indeværende år – dvs. perioden 1. april 2017 og frem til nu.
Der er blevet vist billedkunst og kunsthåndværk af danske og udenlandske kunstnere – nævnes skal f.eks. den franske kunst i foråret og den færøske kunst i efteråret 2017 via Gallerie Rasmus i Odense på VUC Syd – udstillinger som trak pæne besøgstal og godt salg.
I samarbejde med “Galleriet – Kunstforening for ansatte i Haderslev Kommune” blev der afholdt en meget stor kunstudstilling: “6. Regionalschau” fra Die Drostei i Pinneberg i Holsten på Haderslev Rådhus og i Det gamle Havnekontor i august – september måned – en udstilling med meget forskelligt artede kunstværker af kunstnere fra nord og syd for grænsen. Spændende grænseoverskridende projekt, som nok i omfang og tidsforbrug var for voldsom for vore foreninger, hvorfor det næppe gentages.
Bestyrelsen bestræber sig fortsat på at komme hele spektret rundt i de kunstneriske udtryksformer – herunder også installationskunst, hvilket bl.a. fremgår af den igangværende udstilling: “Gemt”.

År 2017 stod i reformationsjubilæets tegn og her bidrog kunstforeningen også med udstillinger og aktiviteter – bl.a. med udstillingen “Luthers hr. Käthe” i maj-juni sidste år og et forudgående foredrag herom med cand. theol. Karen Rommedahl.
Endvidere var kunstforeningens bestyrelse via Billedkunstrådet også involveret i et udsmykningsprojekt sammen med lærerstuderende på UC Syd i form af “gavludsmykning” ved Teaterstien (banelegemet – nu gang/cykelsti).

I 2017 deltog Haderslev Kommune i 3-kant områdets kulturfestival i august september med opsætningen af en plakat/skrivesøjle på Havnen. Her kunne man skrive om sine egne grænseoverskridende oplevelser – f.eks. ved have foretaget den lange svævebanetur fra toppen af siloerne og ud til strandparken m.v. Skrivesøjlen blev ikke den helt store succes – men tak for samarbejdet herom med Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune.

I november havde vi en filmaften for vore medlemmer med stor tilslutning – en rigtig god aften, hvorfor bestyrelsen vil fortsætte hermed i den kommende sæson.

På foredragsfronten har vi endvidere i samarbejde med og støtte fra folkeuniversitetsforeningen afholdt en række foredrag – dels om Emil Nolde i fbm. hans 150 års jubilæums markering bl.a. på Noldestieftung i Seebüll og på Kunstmuseet i Tønder og her i marts foredraget om fynsk malerkunst med afsæt i kunstnersøskendeparret Christine Swane og Johannes Larsen. Og forude i april måned (Mandag d. 16. april kl. 19) et foredrag om fotokunst, som efterhånden er blevet en spændende og værdsat kunstnerisk udtryksform – foredragsholder er mag.art i kunsthistorie Kristine Kern. Den planlagte fotoudstilling på VUS SYD i marts april er blevet aflyst, idet Erik Steffensen ikke havde værker, der kunne passe ind til det store udstillingslokale – men vi påtænker at få en fotoudstilling med i næste sæsons program.

Julesalgsweekend med salg af god kunst og kunsthåndværk til “julepriser” er nok kommet for at blive, idet der er meget pæne besøgstal og rimelig omsætning.
Medens “bytte/salg”-weekend (søndag) for vore medlemmer nok skal holde en pause, da der i år ikke var tilstrækkelig interesse herfor, og den blev derfor aflyst.

Ligeså kniber det med at samle interesse for kunstrejser med overnatning – turen til Fyn her i marts måned med 1 overnatning måtte også aflyses, selv om der på forhånd så ud til at være interesse herfor. Bestyrelsen undlader at tilbyde en kunstrejse i næste sæson, med mindre der er medlemmer, der ønsker det og vil være med til at planlægge en sådan. Derimod er der god interesse for en-dags-kunstudflugter, hvilket de to udflugter til Nationalpark Vadehavet har vist. Derfor vil bestyrelsen fortsætte med at tilbyde en-dags-udflugter – en mulighed i den kommende sæson kan være en tur til: Nord Art, Kunstwerk Carlshütte ved Rensborg – Nordeuropas største internationale kunstudstilling, der finder sted hvert år i perioden juni – oktober.

Sæson 2017-18 afsluttes med to udstillinger:
“En tango for Rum og Natur” – med kunstnerne Babro Åberg, keramik og Inge Ørntoft, maleri i marts- april og slutteligen før sommerpausen: “Skrin & Tavler” – med kunstnerne Thyge Thomsen, keramik og Bettina Winkelmann, malerier , afbrudt at Artiskok og Kunstskolens udstillinger i slut april / begynd maj måned.

Som beskrevet foranstående er der rimelig stor kunstnerisk aktivitet på Haderslev Havn – forhåbentlig til stor glæde for kunstforeningens mange og trofaste medlemmer + alle i øvrigt kunstinteresserede i Haderslev kommune og besøgende i byen.

Kunst er vigtig,
Kunst har betydning,
Kunst giver oplevelse,
Kunst giver inspiration,
Kunst åbner op for kreativitet og nytænkning,
Kunst er nyskabende,
Kunst har vækstpotentialer,
Kunst er livsnødvendig,
Kunst beskriver fortid og nutid og viser vej ind i global fremtid,

Kunsten længe leve.

For at give kunsten gode betingelser i Haderslev Kommune har bestyrelsen været meget aktive på flere fronter:
Dels i udtalelse til den vedtagne politiske plan: Kultur og Fritid for Haderslev Kommune samt ny organiseringen af Kultur og Fritid frem til år 2022, idet det er lykkedes at få indskrevet billedkunst i Samvirket for Kultur, som væsentligt med repræsentation og med afsatte midler til Billedkunst, samt at talentudvikling inden for billedkunst søges fremmet på lige fod med musik og idræt.

I dette lys skal bestyrelsens arbejde med at sikre billedkunsten gode lokalemæssige forhold ses fremadrettet. Efter mange og lange drøftelser og undersøgelser er processen med at få skabt et kunstens væksthus i Haderslev langt om længe mundet ud i en projektbeskrivelse til etablering af et Kunstvæksthus i det gule pakhus på Teaterstien og som en del af Jomfrustiprojektet. Her tænkes indrettet et hus med muligheder for talentudvikling og iværksættere inden for billedkunst og design. Et hus for professionelle til at udvikle og udfolde sig inden for kunsten i bredeste forstand. Nu er det op til Haderslev Byråd, om der er opbakning, interesse for og villighed til at realisere projektet sammen med privat investor, fondsmidler og egne kommunale midler. Projektet er fremsendt til politiske behandling ultimo februar måned i år. Nu afventer bestyrelsen spændt resultatet.
Kunstforeningen er initiativtager og ikke iværksætter af projektet – det skal overtages af Haderslev kommune med etableringen af en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, billedkunstudøvere, kunstinteresserede m.fl.

Haderslev Kunstforening fortsætter med sit virke i Det gamle Havnekontor m. Vejerbod som hidtil, men indgår gerne med repræsentation i bestyrelsen for et nyt Kunstvæksthus.
Bestyrelsen håber og forventer positiv opbakning fra Haderslev Byråd til ovenstående nye vækstpotentiale for Haderslev Kommune.

Det gamle Havnekontor med Vejerbod har kunstforeningen indgået lejekontrakt med Haderslev Kommune til udgangen af 2026. Vejerboden er i løbet af 2017 blevet flot og godt renoveret, så bygningen fremstår nu anvendelig til kunstneriske aktiviteter for Kunstforeningen, Kunstskolen og andre interesserede mod bidrag til driften.

Ved Kunstforeningens overtagelse af Det gamle Havnekontor 2006 blev der dannet en forening: Havnekontorets Venner mhp. at rejse sponsormidler til driften af bygningen – et arbejde som er fortsat frem til nu med en stor indsats fra Venneforeningens bestyrelse, hvilket har været en meget stor støtte og sikkerhed for kunstforeningens aktiviteter i huset. Det er og har været op ad bakke med at få tegnet og indgå sponsoraftaler med lokale virksomheder og institutioner samt tegne personlig medlemskaber, derfor er bestyrelsen i Haderslev Kunstforenings Venneforening nået frem til beslutning om her i foråret at opløse foreningen og etablere sig som Haderslev Kunstforenings sponsorudvalg bestående af 3 – 5 selv- supplerende medlemmer og tilknyttet Haderslev Kunstforenings bestyrelse som et ad hoc udvalg. Venneforeningens kapital og kommende sponsorindtægter overføres til HKF til indsættelse på en særskilt bankkonto med budget og regnskab som hidtil i et along til HKF`s budget/regnskab.
Fra HKF`s bestyrelse skal der lyde en meget stor tak for den store indsats med at rejse midler til driften af Det gamle Havnekontor og Vejerbod.
Bestyrelsen håber meget, at sponsorudvalget får god opbakning til at fastholde og tegne nye hovedsponsorer og virksomhedssponsorer. TAK.

Haderslev Kunstforening er fortsat meget synlig i kommunens kulturliv og offentlighed – dels ved repræsentation i Billedkunstråd og Kulturelt Samråd – fremover i Kulturelt Samvirke, i presseomtaler i den lokale presse, annoncering og omtale i “Ud i Haderslev”, den landsdækkende Kunstavisen, Face-book og på Haderslev Kunstforenings hjemmeside, som vil overgå til en helt ny udgave i løbet af sommeren 2018 – nærmere herom i fbm. udsendelse af infofolder 2018-2019 og sæsonstart i august.

Foreningens økonomi er fortsat god takket være kontingenter fra en trofast medlemskreds på nær 400 medlemmer – jf. revideret og udsendt regnskab 2017 og budgetforslag 2018.

Stor tak til Venneforeningen og Haderslev Kommune for tilskud til bygningsdriften, til Kulturelt Samråd til foreningsdriften (afholdelse af udstillinger) og Folkeuniversitetet i Haderslev for tilskud til foredragene.
Tak for samarbejde med VUC Syd og Kulturcafeen, Gallerie Rasmus i Odense, Haderslev Stiftsbogtrykkeri og sidst men ikke mindst en meget stor tak til alle vore vagter/tilsynsførende medlemmer ved udstillingerne i Det gamle Havnekontor og på VUC Syd.
Tak til hele foreningens medlemskreds – tak for opbakning og interesse for kunstforeningen – I bærer foreningens fremtid.

Stor tak for et engageret og stort arbejde og samarbejde i bestyrelsen på møder og med løsning af de mange opgaver.
Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens kommentering og godkendelse.

På Haderslev kunstforenings Bestyrelses vegne

Arthur Mathiesen, formand Haderslev d. 5. marts 2018

Bestyrelsen kan se tilbage på et meget travlt år med mange møder og aktiviteter.

Den halvfemsårige forening sprudler fortsat af vitalitet og engagement i formidling af god kunst. Og hvad er så god kunst? Et spørgsmål, vi fortløbende drøfter i bestyrelsen med henblik på hele tiden at aftale og sammensætte et spændende årsprogram med udstillinger, foredrag, filmforevisning og udflugter/kunstrejse.
God kunst giver et oplevelses- og følelsesmæssigt kick – rammer følelser og intellekt – bringer os i en ny og anderledes sfære. Gør rigere – giver os nye aspekter og synsvinkler på livets utrolige mangfoldighed. God kunst skabes af kunstnere med skabende talent – naturgivent/medfødt eller tillært igennem uddannelse og ihærdig indsats —- at skabe god kunst er krævende. At spotte den gode kunst til udstillinger er en spændende og vigtig opgave for bestyrelsen. Ofte lykkes det, og til tider rammes, der lidt ved siden af – nogle udstillinger er bedre end andre. Det kan ikke være anderledes – og publikums oplevelser og meninger om udstillingerne er selvfølgelig også meget forskellige. Udstillinger må godt provokere – være vovede – grænseafsøgende. Ikke kun gå efter det sikre – være åben over for nye kunstneriske tiltag – nye kunstneriske talenter. Dette har bestyrelsen efter bedste evne forsøgt at leve op til i det forgangne år.
Vi sluttede sidste års sæson – efter generalforsamlingen i marts – af med den fine keramikudstilling med københavnerkunsthåndværkerne: Turi Heisselberg Pedersen og Lone Skov Madsen – efterfulgt af “Andalusisk inspiration” med keramiker Dorthe Steenbuch Krabbe og hendes to malende døtre: Caroline Krabbe og Luise Haugen – en flot spansk udstilling. Vi sluttede sæsonen af med fotoudstillingen: “Vor forunderlige klode” med fantastiske fotos af den unge talentfulde etnograf og fotograf Casper Tybjerg fra Århus.
På VUC SYD havde vi i april – maj vandreudstilling fra Sammenslutningen af danske Kunstforeninger – SDK – med litografier af Bjørn Nørgaard. Denne udstilling fandt sted i fbm med SDKïs årsmøde her i Haderslev.

Sæson 2016 – 2017 startede efter sommerferien med Ursula Reuter, der hovedsageligt viste litografier – gode grafiske værker. Udstillingen blev flot og godt suppleret og uddybet med hendes spritnye bogudgivelse: “Sten i floden” – alle hendes 15 medbragte eksemplarer af bogen blev solgt på ferniseringsdagen – med signatur.
Næste udstilling blev med Peter Hjort-Lorenzen-slægtningene: Troels Hjort-Lorenzen og Lisbeth Nordskov fra København – de viste malerier, tegninger, skulpturer og smykker. Og efteråret 2016 sluttede vi af med Kirsten Holms meget fine keramiske arbejder under titlen: “Forgængelighedens skønhed”.
På VUC SYD havde vi i november måned en stor flot udstilling med malerier og grafik af Anders Moseholm – som pt. gør sig godt i den nationale og internale kunstverden.

Året 2017 blev indledt med den tyske kunstnergruppe Blanco: Gudrun Thomas-Feuker, Husum med malerier og grafik, Peter Heyer, Slesvig med malerier, tegninger og skulpturer og Regine Haack med malerier – en værksmæssigt meget stor udstilling, hvor vi på forskellig vis blev bragt rundt i kunstnernes billedverden ud fra deres reflektioner på tilværelsens og naturens mangfoldighed.
I øjeblikket har vi udstillingen “Aqua” med keramik og malerier af Anitta Due og glaskunst af Line Gottfredsen Petersen i Det gamle Havnekontor, og her på VUC SYD fransk kunst i samarbejde med Gallerie Rasmus, Odense – kunstnerne er: Anne Brérot, Laurent Chabrolle, Bernard Remusat, Pascal Bordaries og Serge Hélénon.

Udstillingsmæssigt er vi kommet langt omkring i kunstens univers.

I begyndelsen af december havde vi det traditionelle julemarked, hvor der var muligheder for at købe kunst og kunsthåndværk til gode priser. Det blev igen en succesweekend med mange besøgende og et flot salg.
Og i januar i år noget helt nyt:
En “bytte-salg-købs-dag” – en søndag fra 11 – 16, hvor mange kunstgenstande fik nye søm og hjem. En succes, vi regner med at gentage næste år.

I årets løb er der blevet sat ord på kunst – dvs. afholdt en række foredrag:
Ultimo marts sidste år et foredrag af Jørn Buch om kunsten i Hamborg – et foredrag som optakt til en kunstrejse til Hamborg – en rejse, der ikke blev gennemført pga. utilstrækkelig tilslutning.
I fbm. udstillingen “Andalusisk inspiration” havde vi et foredrag om den spanske kunst ved kunsthistoriker Elisabeth Hertzum i april måned.
I oktober et foredrag med Elisabeth Hertzum om “Ægteskabet gennem tiden – belyst ud fra kunsten, litteraturen og filosofien” og i november et rigtig godt foredrag “Vitalismen i dansk litteratur og kultur 1900 – 1960” ved Lise Præstegaard Andersen.

Et nyt indslag i år har været filmforevisning ved Hans V. Bang i oktober måned – to film om henholdsvis keramiker Heidi Guttmann Birck og maleren Michael Kvium.

Kunstrejsen til Hamborg kunne ikke gennemføres, som tidligere nævnt, mens kunstudflugten i begyndelse af oktober til Lemvig og Bovbjerg havde stor tilslutning.
Det var en særdeles god og oplevelsesrig tur.
Ligeså er interessen for turen til Nationalpark Vadehavet stor – den blev fuldtegnet meget hurtigt i januar måned.

Bestyrelsen konstaterer, at der er størst interesse for endags kunstture og egentlig ingen eller vigende interesse for kunstrejser over flere dage. Skal vi helt ophøre med at tilbyde sådanne?

Et kig frem mod sommerferien:
Fra 1. april og frem, til 30. april udstiller Helle Bovbjerg og Mette Mailund med malerier, grafik og keramik.

Kunstskolen og Artiskokgruppen, der holder til på første sal i Det gamle Havnekontor, har udstillinger i kunsthuset i perioden 6. maj – 14. maj.

Og i forbindelse med markeringen af Reformationsjubilæet afholdes
udstillingen: “Luthers hr. Käthe – religiøse billeder” i perioden 20. maj – 11. juni.
En udstilling, der forud herfor belyses med foredraget: “Luthers hr. Käthe” – nonnen, som blev Europas første præstekone og kvinderettighedsforkæmper belyst ved cand.theol Karen Rommedahl onsdag d. 26. april kl. 19 i Det gamle Havnekontor.

Billedkunstrådet i Haderslev Kommune afholder ligeledes et foredrag om reformationen: “Luthers teser i samtidskunsten”. Det sker på VUC SYD tirsdag d. 6. juni kl. 19 med kunsthistoriker og kunstanmelder Lisbeth Bonde, København.

Et omfattende program – et stort arbejde at tilrettelægge, men også at gennemføre:
– Ophængning og nedtagning af udstillinger,
– Tilsyn med udstillingerne,
– Klargøring / renholdelse af lokalerne,
– Møder m.m
– Stor tak til alle i bestyrelsen,
– Stor tak til alle vore hjælpere og supportere for støtte og hjælp med tilsyn/vagt på udstillingerne – dels i Det Gamle Havnekontor og dels på VUC SYD.
– Uden denne kæmpe frivillige indsats ville foreningens program slet ikke kunne gennemføres: TAK

Herudover har bestyrelsen brugt kræfter og tid på, at få gennemarbejdet projekt: “Det gamle Havnekontor m. Vejerbod” – der nu er endt op i, at kunstforeningen til Kultur- og Fritidsudvalget har fremsendt en status og perspektiveringsplan for projektet mhp., at Haderslev Kommune etablerer og driver et kunstens og kulturens fyrtårn/væksthus her på havnen i Haderslev. Et projekt – realiseret ikke må begrænse HKF økonomi og aktivitetsniveau – men være fremmende i begge henseender i forhold til vækst, inspiration og opprioritering af kunst, som livskvalitet og livsglæde/skaberglæde.
Et hus for skabende kunstnere og kunsthåndværkere.
Et væksthus for børn og unge med talent for skabende kunst.
Et hus med faciliteter for iværksættere inden for kunst, kunsthåndværk og design.
Sidst men ikke mindst gode lokalemæssige muligheder for Kunstforeningen til formidling af kunst i form af udstillinger, foredrag, filmforevisning mv.
Samt bedre og større lokaler til Kunstskolens undervisning af børn, unge og voksne.

Et kunstens multihus – en “ART FLOWFACTOY BYGNING” i nært samarbejde med det kommunale skolevæsen (den åbne skole), ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Haderslev Erhvervsråd.
Bestyrelsen afventer nu spændt returmeldingen fra det politiske udvalg.

Stormfloden i december medførte heldigvis ikke større skader på bygningerne Det gamle Havnekontor og Vejerbod, om end vandet stod op om dem – plankerne i vejervægten flød rundt om på området, og der var lidt vandindtrængning i kælder og i vejerbod. Nådigt sluppet.

Vejerboden er efter svampeangreb nu blevet renoveret og istandsat – blevet en rigtig god og anvendelig bygning til f.eks. atelier/værksted – småudstillinger mv. Bestyrelsen vil med Haderslev Kommune få indgået aftale om brugen og udlån af bygningen til kunstrelaterede aktiviteter.

Det gamle Havnekontor og Vejerbod fremstår med de løbende forbedringer som nogle smukke og meget anvendelige bygninger til formidling af kunst.
Der er indlagt fjernvarme til erstatning for el-opvarmning i det store udstillingslokale, borebillebekæmpelse foretaget i tagetagen, nye tagrender, nyt centralt alarmsystem til de to bygninger m.v. Tak til Haderslev kommune for investeringerne i de eksisterende bygninger, som både kunstskole og kunstforening har stor glæde af.

Bestyrelsen er repræsenteret i Haderslev Kommunes Billedkunstråd og i Kulturelt Samråd – to vigtige råd til at understøtte kultur og kunst i kommunen. Eksempelvis ved, at der er blevet udarbejdet en skulpturguide over skulpturelle kunstværker i kommunen, arbejdet med gavludsmykning (et værk opsættes her i foråret), en større kunstudstilling med kunst fra Tyskland (Pinneberg) på Haderslev Rådhus og i Det gamle Havnekontor i august-september i år.
Kulturelt Samråd støtter efter ansøgning f.eks. nogle af foreningens udstillinger.

Haderslev Kunstforening er synlig i Haderslev Kommunes alsidige kulturliv – det sker bl.a. igennem presseomtaler af udstillinger, annoncering i Ud i Haderslev og i den landsdækkende Kunstavisen, hjemmeside og på Face-book. Ophængning af plakater og udsendelse af ferniseringskort.
Hjemmesiden er her i vinter blevet fornyet med et lidt andet udseende og opsætning
mhp. en bedre brugervenlighed.

Foreningens økonomi er god – hvilket vil fremgå af regnskab 2016 og budgetoverslag 2017 i de næste punkter på dagsordenen.
Foreningsdriften hviler primært på kontingenterne, tilskud fra Kulturelt Samråd og salg fra udstillingerne- herunder julemarkedet. Bygningsdriften føres som en særskilt del af budget/regnskab – indtægterne hertil kommer dels fra tilskud fra Haderslev Kommune (25.000 kr.) og Haderslev Kunstskole (5.000 kr.) og dels fra Haderslev kunstforenings Venner (30.000 kr.).
Der skal fra bestyrelsens side lyde en meget stor tak til Venneforeningen for dens indsats med at rejse økonomi til bygningsdriften igennem tegning af firmasponsorer, hovedsponsorer og personlige medlemskaber – en opgave, der ikke er let.
Bestyrelsen appellerer til, at vore medlemmer er Venneforeningens bestyrelse behjælpelig med at tegne medlemskaber og pege på sponsorer/hovedsponsorer.
Kunstforeningen kan tilbyde virksomheder og institutioner lån af kunstværker fra HKF`s beholdning, rådgivning i fbm. udsmykning, hjælp med at arrangere kunstudflugter for medarbejdere i virksomheder/institutioner, kunstudstillinger, “gå-hjem-møde” fra kunstudstillinger i Det gamle Havnekontor m.v.

Tak til VUC SYD for et særdeles godt samarbejde om de to noget større udstillinger, vi kan henlægge hertil – spændende og andre lokaliteter – et andet og større publikum (studerende og ansatte), der også får muligheder for at møde kunst. Tak for bistand i fbm. ophængning – tak for flot og lækkert traktement fra Kulturcafé ved ferniseringer.

Bestyrelsen retter sluttelig også en stor tak til alle samarbejdspartnere:
Haderslev Folkeuniversitetsforening for støtte ved gennemførelse af foredrag,
Kulturelt Samråd for tilskud til udstillinger,
Alle vore medlemmer, der påtager sig vagt/tilsyn ved udstillinger i Det gamle Havnekontor og på VUC SYD – og til Ove Jensen for at udarbejde vagtplaner – det er alt sammen en kæmpe hjælp – TAK.
Tak igen til support-støttegruppen af tidligere bestyrelsesmedlemmer for fortsat inspiration og hjælp med opgaver omkring bygninger og udstillinger.

Tak til alle vore mange medlemmer, der støtter med kontingenter og besøg på ferniseringer, udstillinger, foredrag, udflugter m.v. – herigennem er I foreningens bedste ambassadører – I er med til at sikre tilgangen af nye medlemmer – I er bærere af Kunstforeningens fremtid.

Tak for et godt og engageret samarbejde i bestyrelsen om de mange opgaver.

Det var ordene.

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens kommentering og godkendelse.

På bestyrelsens vegne

Arthur Mathiesen, formand
Haderslev d. 22. februar 2017