• Bestyrelsen 2020-21
 • Info til frivilige/tilsyn
 • Vedtægter
 • Historien
Formand

Hans Vilhelm Bang
Mariegade 13, 6100 Haderslev
Tlf. 25674948
mail: hvbang@compaqnet.dk

Næstformand & PR/Marketing

Hanne Christiansen
Fjelstrup Nørrevej 34, 6100 Haderslev
Tlf. 26973133
mail: Hanne-Chris@hotmail.com

Kasserer

Anni Rindum
Hjerndrup Landevej 17, 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 8484
mail: annirindum@gmail.com

Sekretær

Kirsten Petersen
Eskærhøjvej 63, 6100 Haderslev
Tlf: 74520981/29612745
mail: kip@abpd.dk

Bygningsansvarlig

Nynne Sanderbo Martinsen
Bispegade 3, 1th,  6100 Haderslev
Tlf. 28934773

Tilsynsansvarlig

Søren Klint Kistorp
Rådmandsvej 11, 6100 Haderslev
Tlf:2165 1051
mail: Kistorp@mail.dk

Medlemslister

Tove Sørensen

Suppleant

Ilse Møller-Tallingbjerg
Aastrupvej 26, 1. 6100 Haderslev
Tlf: 25502032

Foreningens CVR: 31699339

Bank: Nykredit 5479-3385008

Mobilpay: 198984

Om at være vagt eller udstillingstilsyn i Haderslev Kunstforening

Det er et tillidshverv at være med til at sørge for at foreningens udstillinger er åbne og at der er gjort klar til gæster i Kunsthuset.

Der er året rundt tilsyn som klares af medlemmer fra foreningen og som alt andet i huset er en frivillig indsat, som er et af foreningens fundamenter i arbejdet for kunsten og formidlingen heraf.

For bestyrelsen er det vigtigt, at husets vagter eller tilsyn føler sig godt tilpas og orienteres jævnligt. 1 gang om året mødes bestyrelsen og vagterne til et fælles arrangement, som kan indeholde noget til ganen og en erkendtlighed i form af en gave. 

Har du lyst til at være vagt/tilsyn en eller flere gange under en udstilling, på onsdage (kl. 16-19) eller lørdage/søndage (kl. 13-16), så meld dig venligst hos medlem af bestyrelsen, Søren Kistorp på 21651051.

 

Hvad er så arbejdsopgaverne for vagterne/tilsynet i Kunsthuset og eventuelt i Kgl. Vejerbod:

Ved åbning

 • at sætte de to bannere ud (hvis det ikke blæser for meget!),
 • at sætte de to flagstænger med Dannebrog ud,
 • at sætte plakatbukken ud foran trappen til indgangen,
 • at tænde lys i lokalerne,
 • at checke om der er lunt i lokalerne alt efter årstiden, eventuelt skrue op til    mellem 2 og 3 på termostaterne,
 • at se om der mangler toiletpapir, sæbe eller håndpapir på toilettet.

I åbningstiden:

 • oplyse om foreningen og vores aktiviteter,
 • evt. fortælle lidt om den aktuelle udstilling (se vores hjemmeside) eller opslag i mellemgangen,
 • opfordre til at gæster indskriver sig i gæstebogen,
 • måske kan der tegnes medlemskaber (der er blanketter på bordet i kontoret).
 • at modtage betaling kontant eller via MobilePay 198984 (notere om der er tale om salg af postkort, bøger eller kunst), udfylde dags-dato blanket i kassen i skabet og notere om der er tale om kontant eller MobilePay,
 • aktuelle priser på diverse kort, bøger m.v. ses på listen i kontoret,
 • du er velkommen til at lave en kande kaffe eller the,
 • registrering af besøg, salg o.a.

Ved salg af værker fra en udstilling:

 • Udfylde en købsaftale, er vedlagt vagtbogen, kopi til køber, original til kassererens indbakke,
 • Sætte rød prik ved det solgte værk,
 • Medlemmer får 10% rabat ved købet,
 • Gøre opmærksom på, at det købte helst skal afhentes på udstillingens sidste dag, og at værket skal være betalt* inden eller betales ved afhentning (husk dags-dato, med klar? Værd? og navn på køber), * MobilePay 198984 eller foreningens bankkonto 5479-3385008(Nykredit), begge steder opgives købers navn,

Ved lukketid:

 • Tage bannere, Dannebrog og plakatbukken ind,
 • Dæmpe varmeapparaterne til 1.2,
 • Slukke kaffemaskine og belysning,
 • Se til at eventuelt åbne vinduer lukkes.

 

Noter venligst i vagtbogen, hvis du har fundet fejl eller mangler. Spørgsmål, tips og ideer til bestyrelsen modtages gerne og er velkomne. Kan ligeledes noteres i bogen. Er der behov for rengøring, så noter det venligst.

 

Tak for din indsats!

 

Udgave af dec. 2020, hvb/sk.

§ 1:

Kunstforeningen har til formål at vække og fremme interessen for bildende kunst og hermed beslægtede udtryksformer. Kunstformidlingen kan ske ved udstillinger, filmvisning, foredrag og udflugter.

§ 2:
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner/husstand som institutioner og virksomheder.
Medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 3:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med nedenstående dagsorden. Desuden oplyses navnene på de på valg værende bestyrelsesmedlemmer og deres eventuelle villighed til genvalg.

Dagsorden for generalforsamlingen

 • a. Valg af dirigent
 • b. Godkendelse af beretning om foreningens virksomhed
 • c. Godkendelse af regnskab
 • d. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • e. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før)
 • f. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 
 • g. Eventuelt

§ 4:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Varsling i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 5:

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, og mindst 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer herfor. I modsat fald skal forslaget vedtages på ny med almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter-.


§ 6:

Foreningens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 3-4 medlemmer hvert år alt efter udgangspunktet. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Endvidere vælges 1-3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 

Valgene skal ske ved skriftlig afstemning, hvis en eller flere af generalforsamlingens deltagere anmoder herom. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde med Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer. Ved køb af fast ejendom eller lånoptagning dog af den samlede bestyrelse.

§ 7:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8:
Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, når det fremgår af den udsendte dagsorden. Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil en eventuel kapital og anden formue skal anvendes.

Vedtaget på generalforsamlingen 9/9 2020.

Siden 1925 har Haderslev Kunstforening formidlet kunsten i alle dens materialer og kategorier, gennem foredrag, udstillinger, udgivelser, grænseoverskridende og med blik på kunsten i går, i dag og i morgen.

Et rids af historien om Haderslev Kunstforening.

Det var kunstmaleren Victor G. Kühnel der i 1925 fremlagde sin ide om en kunstforening, som så kunne melde om 80 medlemmer det først år. Foreningen arrangerede 3 udstillinger om året med fortrinsvis samtidige malere. At finde den rette lokalitet var i mange år et problem, når der både skulle være udstillinger og foredrag om kunsten og dens væsen.

I 1930’erne drøftede bestyrelsen både at starte egen kunstsamling, oprette et kunstmuseum, men det blev dog ved de årlige udlodninger af indkøbt kunst. I 1944 deltog foreningens formand i møde om oprettelsen af ”Sammenslutningen af jyske kunstforeninger”. Det var en vitaminindsprøjtning. Foreningen prøvede nye veje: Børn ser kunst, udstilling ”Religiøs kunst” og man indbød skoleklasser til at se sine udstillinger.

Flere bestyrelser har gennem tiderne fokuseret såvel på særlige sønderjyske kunstforhold, som da man fik samlet ”Kunstnergaven til Sønderjylland” i 1951, senere med udstillinger med Havnemiljøet i Haderslev i kunsten og Haderslev Malere gennem 100 år.

Også organisatorisk har HKF været aktiv, bl.a. i 1953 med stiftelsen af ”Sammenslutningen af danske kunstforeninger” og deltagelse i Å-udstillingerne der begyndte i Århus i 1953. Medlemstilgang og økonomi har altid spillet en grundlæggende rolle for foreningens drift og med navneændring til ”Kunstforeningen for Haderslev by og amt ” søgte man et øget medlemstal men det havde ikke den ønskede effekt. I 1960 skulle foreningens medlemmer, for kontingentet, havde gratis adgang til 2 udstillinger årligt.  Navnet ændredes igen, nu til ”Kunstforeningen for Haderslev og omegn”, det blev så igen i 1979 til Haderslev Kunstforening!

Skiftende bestyrelser havde søgt at skaffe skulpturer til Damparken, det tog år før det lykkedes. Men med Ny Carlsbergfondens hjælp kunne man i 1961 opstille Johannes Bjergs ”Danaide” og i 1965 køber Haderslev Kommune Jørgen Gudmundsen- Holmgrens ”To drenge” med støtte fra Statens Kunstfond. Der er siden kommet flere til, bl.a. Helge Holmskov, hans ”flyvende sejl” er nu foreningens logo. Sponsorer blev nemmere at finde til kunsten.

Man prøvede mange forskellige arrangements måder, en week-end med f.eks. Carl-Henning Pedersen, eller Allan Schmidt i en forlænget week-end.

Fra 1968 skabes udstillinger med bl.a. Vibeke Alfelt, Svend Engelund, Preben Hornung, Kai Trier, Lillian Martinussen, . !971 Robert Jacobsen. Det er samme år Jakob Clausen åbner byens første galleri, nemlig ”Galleriet på Slotsgrunden” i den gamle brandstation. I 1972 kunne foreningen bl.a. udstille Kamma Svensson og Jens Nielsen. I 1974 udstiller under stor stohej Per Kirkeby, Palle Nielsen og ni elever, Poul Christensen, Herman Stilling, ”Trykkerbanden”, Svend Wiig Hansen og Dea Trier Mørch.

NYT MUSEUM SKABER BEDRE RUM

I 1977 åbner byens nye museumsbygning på Dalgade og dette bliver et plus for foreningens udstillinger og andre arrangementer. Det blev til mage store og velbesøgte udstillinger med bl.a. Peter Nicolaisen, Marie Torp, Lillian Martinussen, Jørn Bjerre, Ole Bjørn Petersen, Knud Due og Bent Hansen samt skulptøren Nikolaus Wehding, væveren Nan Nissen, John Olsen, hollandsk sølv, tyske naivister og egenproduktionen ”Refleks80), Hvor 19 kendte kunstnere udstillede 100 værker fra 1980. Heidi Guthmann Birck og Aage Birck udstillede keramik og skulpturer.

1980, bliver der på initiativ skabt en stor antikrigs udstilling på Museet ”Krig/Fred” (også kaldet Arme og ben IV) med bl.a. Peter Louis Jensen, Richard Winther, Bjørn Nørgaard, Al Hansen(USA), Ursula Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens, komponisten og Fluxuskunstneren Henning Christiansen med sit fløjtestykke ”Opus 134, spillet af Thomas Jensen fra Sønderjyllands Symfoniorkester, Hannah West Knudsen og Lene Adler Petersen. Mange af de udstillede værker var kollektive arbejder og udstillingen vakte stor opmærksomhed bl.a. vi indslag i, ”sommer i Teltet” på Danmarks Radio-TV.

Langt om længe lykkedes det at udstille de fleste værker fra ”Danske kunstneres Gave til Sønderjylland i Anledning af Genforeningen 1920”-et tilløbsstykke! I det nyrestaurerede Slotsgade 20, kunne ”Junge Kunst aus Berlin” ses. På Biblioteket sås Dannebrogsbilleder af Peter Lautrup, ”Trykkerbanden 2”, serigrafi af Richard Mortensen, og grafik af Robert Jacobsen .

Senere fulgte en omfangsrig og forskellig udstillingsrække der viser foreningens evne til at træffe gode kvalitetsbetonede valg.

Bl.a. en historisk udstilling af værker af Haderslevmalerne, Heinrich Hansen, Anton E Kieldrup, Charlotte von Krogh, Heinrich Heger og Hans Fuglsang. ”Børns billeder- Børns verden”, 22 fynske kunsthåndværkere, Biels Helledie og Adi Holzer, Heidi Guthmann Birck og Aage Birck, Ole Bjørn Petersen, Hans Chr. Thomsen, Albert Bertelsen, Edgar Funch, Gunnar Saitz. ”Indiansk Kunst”, billedtæpper af Charlotte Erichsen og granit-skulpturer af Monica. Senere fulgte udstillinger med Leif Kath, Grete Balle, Torben Ebbesen, Karen Bennicke og Peder Rasmussen.

En stor satsning var ”Nutidig dansk lertøj i 1987/88, så fulgte en fornem udstilling af den unge Hans Fuglsang, der blev dræbt under 1. Verdenskrig (1889-1917), en af de første gange man kunne få en fyldestgørende indtryk af det unge talent.

Men der var også interesse for ”Smykker og korpus” og Ejlar Kraghs spidse pen. Så fulgte ”Dansk Nyrealisme” med Søren Hagen, og Lars Thorning, ”8x kunst fra det sydjyske” med bl.a. Ole Prip, Leif Kath og Hans Lembrecht Madsen.

Alice Chonè og Sabine Kramer præsenterede Hans Jørgen Nicolaisen og Dycke Johannsen. De gode rum på Museet og Biblioteket var fortsat medvirkende til godt besøgte udstillinger, der kunne ses de fleste af ugens dage og måske ramme et publikum der ikke direkte søger kunstens lyksaligheder.

/00 året for Haderslev som købstad blev fejret i 1992, bl.a. med en særudstilling om arkitekturmaleren Heinrich Hansen og Nis Schmidt. ”Rum og form” var titlen på en længe ønsket skulpturudstilling i Byens Dampark, hele området var ”besat” af danske billedhuggeres værker. En anden stor udstilling var Aage Birck og Heidi Guthmann Bircks ”Tradition og fornyelse” og der blev plads til en mindeudstilling med værker af Kai Trier (1902-!990).

Årerne forløb med større og mindre udstillinger. Gretel Bøhrnsen og Erling Jørgensen og ”Sydlyllandsgruppen” med bl.a. væveren Inge Bjørn, Hans Christian Rylander og senere kunne udstillinger med Dan Thuesen og Sven Boe Hauggaard, Wilhelm Freddie m.fl. ses

”Maleri 99” med bl.a. Kehnet Nielsen og Peter Mandrup. Afrikansk kunst ”Utotombo” vistes i TV-Syd!

År 2000, kunstforeningen fylder 75 år og rummer bl.a. udstilling med ”De fem fra Kolding” med Ken Denning, Erling Jørgensen, Johs. Cramer Møller og Ole Holm Larsen.

De mulige udstillingssteder, øgede nu ønskerne om et egentligt kunsthus. Museet kunne kun i sjældnere tilfælde lægge hus til Kunst. Bispen havde ikke noget egnet rum. Men uanset blev det til udstillinger med John Olsen, Ulla Lerskov og Ada scheller m.fl. Et højdepunkt var Tom Krøjer og Asger Jorn i 2006. Litografier F Maja Lise Engelhart. Birgitte Tholracius og Rasmus Bjørn sammen med Søren Brøgger.

 1. Januar 2007 lykkedes det endeligt at øjne eget udstillingssted. En gammel drøm gik i opfyldelse med aftalen med Haderslev Kommune om at kunne råde over Det Gamle Havnekontor (senere Superfoss), sammenbyggede huse tegnet af arkitekt Peder Gram og opført i 1923.

Efter grundig restaurering, indsamling af midler til det indvendige, kunne husets tages i brug med fin åbningsudstilling af værker af Jes Mogensen og fotografen Lene Esthave I ”Sportens billeder”. Fra nu af havde bestyrelsen noget at se til, arrangere udstillinger om kunst arrangementer, ture og huset indvendigt. Heldigvis lykkedes det at samle 20-25 mennesker, som har tilsynet med udstillingerne i åbningstiderne.

Samarbejdet med andre kunstforeninger og udstillingsarrangører har ofte givet bonus, som da ”Grænselandsudstillingen” gæstede Kunsthuset i Haderslev, i 2008 med værker af 15 kunstnere.

Af andre soloudstillinger kan bl.a. Marie Torp, Pia Skogberg, Majken a Grømme, Kari Svennson, Eydun af Reyne, Zacharias Heinesen, og Olivur Ved Neyst.

20 Kunsthåndværkere fyldte huset i efteråret 2008 og Nis Schmidt samt Mogens Gissel og Ruth Gissel udstillede, i foråret 2009.

En stor udstilling fandt sted på Haderslev museum efter fornyet udstillingsaftale. I anledning af Wilhelm Freddies 100 års fødselsdag, arrangeredes i samarbejde med Kunstmuseet i Tørner ”Der er noget Råddent i Hollywood”, om surrealisme med værker m.v. af Harry Carlsen, Wilhelm Bjerke Petersen, Rita Kern Larsen, Franciska Clausen og Wilhelm Freddie.

Så fulgte ”Spor- keramiske værker fra Mols” også på museet med Malene Møller – Hansen og Sverre Teito. Der blev plads til Troels Trier og en gruppe unge kunstnere samlet af Marie Dufresne og som udstillede under titlen ”fra 2300 til Havnen”- altså i Det Gamle Havne kontor!

”5 fra region Storstrøm” var titlen på en samling værker af Ole Holm, Kit Kærbye, Jesper Rasmussen, Erik Rasmussen og Simon Jørgen Simonsen.

20 kunsthåndværkere fra Slesvig/Holsten og Syddanmark dannede fællesskab i udstillingen ”Blick/Kontakt”.

I 2011 fandt udstillingen ”Øjeblik” med værker af Ole Videbæk og Lis Andersen sted på museet. ”Keramik og malerier. Fynske kunstnere med inspiration fra nord og sy, dækkede over kunstnerne Peter Tybjerg(keramik) og Frank Hammershøj(maleri). ”unge herboende færøske kunstnere trak publikum og John Olsens ”Iagttagelsens kunst, en god seer må tegne” indeholdt nyeste værker.

Ellers fulgte udstillinger med Vibeke Nørgaard Rønsbo, Bruno Kjær, Hans Helmer Kristensen, Günther Grass, kunstnere fra øst og vest Afrika, Rene holm, William Skotte Olsen, Alex Vind, Pernille Bejer, Eckholdt Tròndur Patterson, Susan Lange, Eva Koj og Malene Møller-Hansen.

Af og til kommer der bud udefra, som sætter dagsordenen for en kommende udstilling, således også for aktiviteter under Kulturfestivalens kodeord ”nostalgi”. Det blev en stor udstilling hvor en lang række af områdets kunstneres værker gennem mere end 100 år blev samlet. ”Kunst fra Barcelona” fokuserede på kunsten fra denne del af Spanien. Mindeudstilling om læreren og maleren Ole Bjørn Petersen der døde i 2011- det blev til udstilling og en smuk publikation.

Maleren og forfatteren Svend Aage Madsen var midtpunktet for en retrospektiv udstilling i anledning af hans 85 års dag.  Der blev prøvet grænser af med udstillingen Jean Voigt- modeskaber og kunstner”. Så fulgte udstillinger med Adi Holzer, Victor Ash, Kristian Vodder Svensson, Jesper Kristiansen, Bente Sonne, Sophus Ejler Jepsen og Else Ploug Isaksen.

Foråret 2014 afsluttedes med en kunstarkæologisk, kulturantropologisk kunstkammerudstilling ”Krigen i Haderslev, om perioden 1974-84 hvor en lang række af landets fremmeste eksperimenterede kunstnere gæstede og arbejdede i byen, ofte inviteret af galleriejer Jacob Clausen(Galleriet på Slotsgrunden)- der blev skabt udstillinger som ”Krig og fred”(kollektivt projekt 1908- Haderslev Museum), happenings i bl.a. Galleriet på Slotsgrunden, mindre udstillinger i Galleri 25. Men stor hjælp fra hovedsagelig lokale ejere af værker af de forskellige kunstnere(Per Kirkeby, Ursula Reuter Christiansen, Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgaard, Richard Winther, Poul Gernes, Peter Louis Jensen, Henning Christiansen, Erik Hagens, Al Hansen(USA fluxus) og Lars Ravn) lykkedes det at beskrive de 10 år i kraft af malerier, grafik, skulpturer, breve, skitser, film, publikationer m.v – der blev udgivet en lille bog om periode til udstillingen skrevet af kurator Hans Vilhelm Bang.

Efteråret bød på udstillinger af Ken Denning, Marianne Christoffersen, Miquel Apaci, Winnie Strøm Schlidtknecht, en gruppe unge kunstnere fra Berlin, Tove Bendixen Hansen, Jytte Schmidt, Kirsten Schrøder og mange flere.

Kunstnergruppen Blanco: “Det indre blik – fra den ydre verden” med Gudrun Thomas-Feuker, Regine Haack, Peter Heyer med malerier, tegninger, grafik og skulpturer. Kirsten Holm. Smykkekunstner Lisbeth Nordskov og billedkunstner Troels Hiort-Lorenzen. Ursula Reuter Christiansen med malerier, collage m.m. senere fulgte Casper Tybjerg. Andalusien med malerier og keramik af: Caroline Krabbe, malerier, Dorthe Steenbuch Krabbe, keramik og Luise Haugen, malerier. Bjørn Nørgaard med en retrospektiv udstilling med grafiske værker fra de sidste 20 år: 1995 – 2015 på Lighthouse, VUC SYD i Haderslev.

KERAMIKUDSTILLING med Lone Skov Madsen og Turi Heisselberg Pedersen. Urban Art: “Indtryk fra udkanten” med værker af Mike Tylak, København. Kirsten Hjortlund, -en moderne impressionist. Ljudmila Vodopicen; refleksion af min virkelighed, som kunstner og som kvinde. Hans Ole Madsen Pinhole fotos fra Sammenslutningen af danske Kunstforeninger. To fabulanter Winnie Meisler og Jac Hansen fra Djursland. ”Svedne vinger”; Kunstnerne John Olsen, Ulrik Stenshøj og Lars Abrahamsen udstiller en række af deres værker, tegninger og store som små skulpturer.

Efteråret 2017 indledes med en stor udstilling fra Die Drostei, Pinneberg både på rådhuset og Det gamle Havnekontor. Så følger Hasko Youssef med en samling malerier. Keramikerne Anne Fløche og Louise Gaardmann.

Foråret 2018 består bl.a. af Malerier af Per Oscar Jensen, Kunstnergruppen GEMT med Susanne Pedersen mfl. Inge Ørntoft og Barbro Åberg med keramik og skulpturer og sæsonen afsluttes med udstilling Bettina Winkelmann, malerier og Thyge Thomsen med keramik og skulpturer.

Ovenstående bygger bl.a. p Bogen ”Haderslev Kunstforening 90 år 1925-2015”, suppleret med efterfølgende aktiviteter af Hans Vilhelm Bang.  Bogen (60 s. ind. Ill.) koster 20 kr. ekcl. Evt. forsendelse og porto eller kan købes i Det Gamle Havnekontor.