• Bestyrelsen 2024-25
 • Info til frivilige/tilsyn
 • Vedtægter
 • Historien
 • Haderslevkunsten gennem 200 år
 • Historien bag kunsthuset
Formand

Hanne Christiansen
Fjelstrup Nørrevej 34, 6100 Haderslev
Tlf. 30340619
mail: Hanne-Chris@hotmail.com

Næstformand og sekretær

Alice Juul
Vestergade 16, 6100 Haderslev
Tlf. 6179 8188
mail: ajug@bbsyd.dk

Kasserer

Lizza Kristensen
Ærøvej 18, 6100 Haderslev
Tlf. 4052 7418
mail: kristensenll@hotmail.com

Uffe Gram
Vestergade 16, 6100 Haderslev
Tlf. 6171 2188
mail: ajug@bbsyd.dk

Marianne Enggaard Moos
Simmerstedvej 99, 6100 Haderslev
Tlf: 22351245
Mail: Simmerstedvej99@gmail.com

Susanne Borring Bak

Tlf. 60702558

mail: borringbak@yahoo.dk

Anette Strøm
Erlevvej 69, 6100 Haderslev
Tlf. 2335 1182
mail: anette.strom@youmail.dk

Suppleant

Tove Sørensen
Katsund, 6100 Haderslev
Tlf: 2036 0706
tove.sorensen@webspeed.dk

Suppleant

Jeppe Vinum
Aarøesund landevej 232, 6100 Haderslev
Tlf: 3028 2161
mail: hello@flowerhaus.dk www.flowerhaus.dk

Suppleant

Anni Rindum
Hjerndrup Landevej 17, 6100 Haderslev
Tlf. 74568484
mail: annirindum@gmail.com

Foreningens CVR: 31699339

Bank: Nykredit 5479-3385008

Mobilpay: 198984

Om at være vagt eller udstillingstilsyn i Haderslev Kunstforening

Det er et tillidshverv at være med til at sørge for at foreningens udstillinger er åbne og at der er gjort klar til gæster i Kunsthuset.

Der er året rundt tilsyn som klares af medlemmer fra foreningen og som alt andet i huset er en frivillig indsat, som er et af foreningens fundamenter i arbejdet for kunsten og formidlingen heraf.

For bestyrelsen er det vigtigt, at husets vagter eller tilsyn føler sig godt tilpas og orienteres jævnligt. 1 gang om året mødes bestyrelsen og vagterne til et fælles arrangement, som kan indeholde noget til ganen og en erkendtlighed i form af en gave. 

Har du lyst til at være vagt/tilsyn en eller flere gange under en udstilling, på onsdage (kl. 16-19) eller lørdage/søndage (kl. 13-16), så meld dig venligst hos medlem af bestyrelsen, Tove Sørensen på Tlf: 2036 0706.

Hvad er så arbejdsopgaverne for vagterne/tilsynet i Kunsthuset og eventuelt i Kgl. Vejerbod:

Ved åbning

 • at sætte de to bannere ud (hvis det ikke blæser for meget!),
 • at sætte de to flagstænger med Dannebrog ud,
 • at sætte plakatbukken ud foran trappen til indgangen,
 • at tænde lys i lokalerne,
 • at checke om der er lunt i lokalerne alt efter årstiden, eventuelt skrue op til    mellem 2 og 3 på termostaterne,
 • at se om der mangler toiletpapir, sæbe eller håndpapir på toilettet.

I åbningstiden:

 • oplyse om foreningen og vores aktiviteter,
 • evt. fortælle lidt om den aktuelle udstilling (se vores hjemmeside) eller opslag i mellemgangen,
 • opfordre til at gæster indskriver sig i gæstebogen,
 • måske kan der tegnes medlemskaber (der er blanketter på bordet i kontoret).
 • at modtage betaling kontant eller via MobilePay 198984 (notere om der er tale om salg af postkort, bøger eller kunst), udfylde dags-dato blanket i kassen i skabet og notere om der er tale om kontant eller MobilePay,
 • aktuelle priser på diverse kort, bøger m.v. ses på listen i kontoret,
 • du er velkommen til at lave en kande kaffe eller the,
 • registrering af besøg, salg o.a.

Ved salg af værker fra en udstilling:

 • Udfylde en købsaftale, er vedlagt vagtbogen, kopi til køber, original til kassererens indbakke,
 • Sætte rød prik ved det solgte værk,
 • Medlemmer får 10% rabat ved købet,
 • Gøre opmærksom på, at det købte helst skal afhentes på udstillingens sidste dag, og at værket skal være betalt* inden eller betales ved afhentning (husk dags-dato, med klar? Værd? og navn på køber), * MobilePay 198984 eller foreningens bankkonto 5479-3385008(Nykredit), begge steder opgives købers navn,

Ved lukketid:

 • Tage bannere, Dannebrog og plakatbukken ind,
 • Dæmpe varmeapparaterne til 1.2,
 • Slukke kaffemaskine og belysning,
 • Se til at eventuelt åbne vinduer lukkes.

 

Noter venligst i vagtbogen, hvis du har fundet fejl eller mangler. Spørgsmål, tips og ideer til bestyrelsen modtages gerne og er velkomne. Kan ligeledes noteres i bogen. Er der behov for rengøring, så noter det venligst.

Tak for din indsats!

Udgave af dec. 2020, hvb/sk.

§ 1:

Kunstforeningen har til formål at vække og fremme interessen for bildende kunst og hermed beslægtede udtryksformer. Kunstformidlingen kan ske ved udstillinger, filmvisning, foredrag og udflugter.

§ 2:
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner/husstand som institutioner og virksomheder.
Medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 3:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med nedenstående dagsorden. Desuden oplyses navnene på de på valg værende bestyrelsesmedlemmer og deres eventuelle villighed til genvalg.

Dagsorden for generalforsamlingen

 • a. Valg af dirigent
 • b. Godkendelse af beretning om foreningens virksomhed
 • c. Godkendelse af regnskab
 • d. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • e. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før)
 • f. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 
 • g. Eventuelt

§ 4:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Varsling i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 5:

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, og mindst 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer herfor. I modsat fald skal forslaget vedtages på ny med almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter-.


§ 6:

Foreningens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 3-4 medlemmer hvert år alt efter udgangspunktet. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Endvidere vælges 1-3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 

Valgene skal ske ved skriftlig afstemning, hvis en eller flere af generalforsamlingens deltagere anmoder herom. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde med Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer. Ved køb af fast ejendom eller lånoptagning dog af den samlede bestyrelse.

§ 7:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8:
Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, når det fremgår af den udsendte dagsorden. Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil en eventuel kapital og anden formue skal anvendes.

Vedtaget på generalforsamlingen 9/9 2020.

Siden 1925 har Haderslev Kunstforening formidlet kunsten i alle dens materialer og kategorier, gennem foredrag, udstillinger, udgivelser, grænseoverskridende og med blik på kunsten i går, i dag og i morgen.

Et rids af historien om Haderslev Kunstforening.

Det var kunstmaleren Victor G. Kühnel der i 1925 fremlagde sin ide om en kunstforening, som så kunne melde om 80 medlemmer det først år. Foreningen arrangerede 3 udstillinger om året med fortrinsvis samtidige malere. At finde den rette lokalitet var i mange år et problem, når der både skulle være udstillinger og foredrag om kunsten og dens væsen.

I 1930’erne drøftede bestyrelsen både at starte egen kunstsamling, oprette et kunstmuseum, men det blev dog ved de årlige udlodninger af indkøbt kunst. I 1944 deltog foreningens formand i møde om oprettelsen af ”Sammenslutningen af jyske kunstforeninger”. Det var en vitaminindsprøjtning. Foreningen prøvede nye veje: Børn ser kunst, udstilling ”Religiøs kunst” og man indbød skoleklasser til at se sine udstillinger.

Flere bestyrelser har gennem tiderne fokuseret såvel på særlige sønderjyske kunstforhold, som da man fik samlet ”Kunstnergaven til Sønderjylland” i 1951, senere med udstillinger med Havnemiljøet i Haderslev i kunsten og Haderslev Malere gennem 100 år.

Også organisatorisk har HKF været aktiv, bl.a. i 1953 med stiftelsen af ”Sammenslutningen af danske kunstforeninger” og deltagelse i Å-udstillingerne der begyndte i Århus i 1953. Medlemstilgang og økonomi har altid spillet en grundlæggende rolle for foreningens drift og med navneændring til ”Kunstforeningen for Haderslev by og amt ” søgte man et øget medlemstal men det havde ikke den ønskede effekt. I 1960 skulle foreningens medlemmer, for kontingentet, havde gratis adgang til 2 udstillinger årligt.  Navnet ændredes igen, nu til ”Kunstforeningen for Haderslev og omegn”, det blev så igen i 1979 til Haderslev Kunstforening!

Skiftende bestyrelser havde søgt at skaffe skulpturer til Damparken, det tog år før det lykkedes. Men med Ny Carlsbergfondens hjælp kunne man i 1961 opstille Johannes Bjergs ”Danaide” og i 1965 køber Haderslev Kommune Jørgen Gudmundsen- Holmgrens ”To drenge” med støtte fra Statens Kunstfond. Der er siden kommet flere til, bl.a. Helge Holmskov, hans ”flyvende sejl” er nu foreningens logo. Sponsorer blev nemmere at finde til kunsten.

Man prøvede mange forskellige arrangements måder, en week-end med f.eks. Carl-Henning Pedersen, eller Allan Schmidt i en forlænget week-end.

Fra 1968 skabes udstillinger med bl.a. Vibeke Alfelt, Svend Engelund, Preben Hornung, Kai Trier, Lillian Martinussen, . !971 Robert Jacobsen. Det er samme år Jakob Clausen åbner byens første galleri, nemlig ”Galleriet på Slotsgrunden” i den gamle brandstation. I 1972 kunne foreningen bl.a. udstille Kamma Svensson og Jens Nielsen. I 1974 udstiller under stor stohej Per Kirkeby, Palle Nielsen og ni elever, Poul Christensen, Herman Stilling, ”Trykkerbanden”, Svend Wiig Hansen og Dea Trier Mørch.

NYT MUSEUM SKABER BEDRE RUM

I 1977 åbner byens nye museumsbygning på Dalgade og dette bliver et plus for foreningens udstillinger og andre arrangementer. Det blev til mage store og velbesøgte udstillinger med bl.a. Peter Nicolaisen, Marie Torp, Lillian Martinussen, Jørn Bjerre, Ole Bjørn Petersen, Knud Due og Bent Hansen samt skulptøren Nikolaus Wehding, væveren Nan Nissen, John Olsen, hollandsk sølv, tyske naivister og egenproduktionen ”Refleks80), Hvor 19 kendte kunstnere udstillede 100 værker fra 1980. Heidi Guthmann Birck og Aage Birck udstillede keramik og skulpturer.

1980, bliver der på initiativ skabt en stor antikrigs udstilling på Museet ”Krig/Fred” (også kaldet Arme og ben IV) med bl.a. Peter Louis Jensen, Richard Winther, Bjørn Nørgaard, Al Hansen(USA), Ursula Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens, komponisten og Fluxuskunstneren Henning Christiansen med sit fløjtestykke ”Opus 134, spillet af Thomas Jensen fra Sønderjyllands Symfoniorkester, Hannah West Knudsen og Lene Adler Petersen. Mange af de udstillede værker var kollektive arbejder og udstillingen vakte stor opmærksomhed bl.a. vi indslag i, ”sommer i Teltet” på Danmarks Radio-TV.

Langt om længe lykkedes det at udstille de fleste værker fra ”Danske kunstneres Gave til Sønderjylland i Anledning af Genforeningen 1920”-et tilløbsstykke! I det nyrestaurerede Slotsgade 20, kunne ”Junge Kunst aus Berlin” ses. På Biblioteket sås Dannebrogsbilleder af Peter Lautrup, ”Trykkerbanden 2”, serigrafi af Richard Mortensen, og grafik af Robert Jacobsen .

Senere fulgte en omfangsrig og forskellig udstillingsrække der viser foreningens evne til at træffe gode kvalitetsbetonede valg.

Bl.a. en historisk udstilling af værker af Haderslevmalerne, Heinrich Hansen, Anton E Kieldrup, Charlotte von Krogh, Heinrich Heger og Hans Fuglsang. ”Børns billeder- Børns verden”, 22 fynske kunsthåndværkere, Biels Helledie og Adi Holzer, Heidi Guthmann Birck og Aage Birck, Ole Bjørn Petersen, Hans Chr. Thomsen, Albert Bertelsen, Edgar Funch, Gunnar Saitz. ”Indiansk Kunst”, billedtæpper af Charlotte Erichsen og granit-skulpturer af Monica. Senere fulgte udstillinger med Leif Kath, Grete Balle, Torben Ebbesen, Karen Bennicke og Peder Rasmussen.

En stor satsning var ”Nutidig dansk lertøj i 1987/88, så fulgte en fornem udstilling af den unge Hans Fuglsang, der blev dræbt under 1. Verdenskrig (1889-1917), en af de første gange man kunne få en fyldestgørende indtryk af det unge talent.

Men der var også interesse for ”Smykker og korpus” og Ejlar Kraghs spidse pen. Så fulgte ”Dansk Nyrealisme” med Søren Hagen, og Lars Thorning, ”8x kunst fra det sydjyske” med bl.a. Ole Prip, Leif Kath og Hans Lembrecht Madsen.

Alice Chonè og Sabine Kramer præsenterede Hans Jørgen Nicolaisen og Dycke Johannsen. De gode rum på Museet og Biblioteket var fortsat medvirkende til godt besøgte udstillinger, der kunne ses de fleste af ugens dage og måske ramme et publikum der ikke direkte søger kunstens lyksaligheder.

/00 året for Haderslev som købstad blev fejret i 1992, bl.a. med en særudstilling om arkitekturmaleren Heinrich Hansen og Nis Schmidt. ”Rum og form” var titlen på en længe ønsket skulpturudstilling i Byens Dampark, hele området var ”besat” af danske billedhuggeres værker. En anden stor udstilling var Aage Birck og Heidi Guthmann Bircks ”Tradition og fornyelse” og der blev plads til en mindeudstilling med værker af Kai Trier (1902-!990).

Årerne forløb med større og mindre udstillinger. Gretel Bøhrnsen og Erling Jørgensen og ”Sydlyllandsgruppen” med bl.a. væveren Inge Bjørn, Hans Christian Rylander og senere kunne udstillinger med Dan Thuesen og Sven Boe Hauggaard, Wilhelm Freddie m.fl. ses

”Maleri 99” med bl.a. Kehnet Nielsen og Peter Mandrup. Afrikansk kunst ”Utotombo” vistes i TV-Syd!

År 2000, kunstforeningen fylder 75 år og rummer bl.a. udstilling med ”De fem fra Kolding” med Ken Denning, Erling Jørgensen, Johs. Cramer Møller og Ole Holm Larsen.

De mulige udstillingssteder, øgede nu ønskerne om et egentligt kunsthus. Museet kunne kun i sjældnere tilfælde lægge hus til Kunst. Bispen havde ikke noget egnet rum. Men uanset blev det til udstillinger med John Olsen, Ulla Lerskov og Ada scheller m.fl. Et højdepunkt var Tom Krøjer og Asger Jorn i 2006. Litografier F Maja Lise Engelhart. Birgitte Tholracius og Rasmus Bjørn sammen med Søren Brøgger.

Januar 2007 lykkedes det endeligt at øjne eget udstillingssted. En gammel drøm gik i opfyldelse med aftalen med Haderslev Kommune om at kunne råde over Det Gamle Havnekontor (senere Superfoss), sammenbyggede huse tegnet af arkitekt Peder Gram og opført i 1923.

Efter grundig restaurering, indsamling af midler til det indvendige, kunne husets tages i brug med fin åbningsudstilling af værker af Jes Mogensen og fotografen Lene Esthave I ”Sportens billeder”. Fra nu af havde bestyrelsen noget at se til, arrangere udstillinger om kunst arrangementer, ture og huset indvendigt. Heldigvis lykkedes det at samle 20-25 mennesker, som har tilsynet med udstillingerne i åbningstiderne.

Samarbejdet med andre kunstforeninger og udstillingsarrangører har ofte givet bonus, som da ”Grænselandsudstillingen” gæstede Kunsthuset i Haderslev, i 2008 med værker af 15 kunstnere.

Af andre soloudstillinger kan bl.a. Marie Torp, Pia Skogberg, Majken a Grømme, Kari Svennson, Eydun af Reyne, Zacharias Heinesen, og Olivur Ved Neyst.

20 Kunsthåndværkere fyldte huset i efteråret 2008 og Nis Schmidt samt Mogens Gissel og Ruth Gissel udstillede, i foråret 2009.

En stor udstilling fandt sted på Haderslev museum efter fornyet udstillingsaftale. I anledning af Wilhelm Freddies 100 års fødselsdag, arrangeredes i samarbejde med Kunstmuseet i Tørner ”Der er noget Råddent i Hollywood”, om surrealisme med værker m.v. af Harry Carlsen, Wilhelm Bjerke Petersen, Rita Kern Larsen, Franciska Clausen og Wilhelm Freddie.

Så fulgte ”Spor- keramiske værker fra Mols” også på museet med Malene Møller – Hansen og Sverre Teito. Der blev plads til Troels Trier og en gruppe unge kunstnere samlet af Marie Dufresne og som udstillede under titlen ”fra 2300 til Havnen”- altså i Det Gamle Havne kontor!

”5 fra region Storstrøm” var titlen på en samling værker af Ole Holm, Kit Kærbye, Jesper Rasmussen, Erik Rasmussen og Simon Jørgen Simonsen.

20 kunsthåndværkere fra Slesvig/Holsten og Syddanmark dannede fællesskab i udstillingen ”Blick/Kontakt”.

I 2011 fandt udstillingen ”Øjeblik” med værker af Ole Videbæk og Lis Andersen sted på museet. ”Keramik og malerier. Fynske kunstnere med inspiration fra nord og sy, dækkede over kunstnerne Peter Tybjerg(keramik) og Frank Hammershøj(maleri). ”unge herboende færøske kunstnere trak publikum og John Olsens ”Iagttagelsens kunst, en god seer må tegne” indeholdt nyeste værker.

Ellers fulgte udstillinger med Vibeke Nørgaard Rønsbo, Bruno Kjær, Hans Helmer Kristensen, Günther Grass, kunstnere fra øst og vest Afrika, Rene holm, William Skotte Olsen, Alex Vind, Pernille Bejer, Eckholdt Tròndur Patterson, Susan Lange, Eva Koj og Malene Møller-Hansen.

Af og til kommer der bud udefra, som sætter dagsordenen for en kommende udstilling, således også for aktiviteter under Kulturfestivalens kodeord ”nostalgi”. Det blev en stor udstilling hvor en lang række af områdets kunstneres værker gennem mere end 100 år blev samlet. ”Kunst fra Barcelona” fokuserede på kunsten fra denne del af Spanien. Mindeudstilling om læreren og maleren Ole Bjørn Petersen der døde i 2011- det blev til udstilling og en smuk publikation.

Maleren og forfatteren Svend Aage Madsen var midtpunktet for en retrospektiv udstilling i anledning af hans 85 års dag.  Der blev prøvet grænser af med udstillingen Jean Voigt- modeskaber og kunstner”. Så fulgte udstillinger med Adi Holzer, Victor Ash, Kristian Vodder Svensson, Jesper Kristiansen, Bente Sonne, Sophus Ejler Jepsen og Else Ploug Isaksen.

Foråret 2014 afsluttedes med en kunstarkæologisk, kulturantropologisk kunstkammerudstilling ”Krigen i Haderslev, om perioden 1974-84 hvor en lang række af landets fremmeste eksperimenterede kunstnere gæstede og arbejdede i byen, ofte inviteret af galleriejer Jacob Clausen(Galleriet på Slotsgrunden)- der blev skabt udstillinger som ”Krig og fred”(kollektivt projekt 1908- Haderslev Museum), happenings i bl.a. Galleriet på Slotsgrunden, mindre udstillinger i Galleri 25. Men stor hjælp fra hovedsagelig lokale ejere af værker af de forskellige kunstnere(Per Kirkeby, Ursula Reuter Christiansen, Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgaard, Richard Winther, Poul Gernes, Peter Louis Jensen, Henning Christiansen, Erik Hagens, Al Hansen(USA fluxus) og Lars Ravn) lykkedes det at beskrive de 10 år i kraft af malerier, grafik, skulpturer, breve, skitser, film, publikationer m.v – der blev udgivet en lille bog om periode til udstillingen skrevet af kurator Hans Vilhelm Bang.

Efteråret bød på udstillinger af Ken Denning, Marianne Christoffersen, Miquel Apaci, Winnie Strøm Schlidtknecht, en gruppe unge kunstnere fra Berlin, Tove Bendixen Hansen, Jytte Schmidt, Kirsten Schrøder og mange flere.

Kunstnergruppen Blanco: “Det indre blik – fra den ydre verden” med Gudrun Thomas-Feuker, Regine Haack, Peter Heyer med malerier, tegninger, grafik og skulpturer. Kirsten Holm. Smykkekunstner Lisbeth Nordskov og billedkunstner Troels Hiort-Lorenzen. Ursula Reuter Christiansen med malerier, collage m.m. senere fulgte Casper Tybjerg. Andalusien med malerier og keramik af: Caroline Krabbe, malerier, Dorthe Steenbuch Krabbe, keramik og Luise Haugen, malerier. Bjørn Nørgaard med en retrospektiv udstilling med grafiske værker fra de sidste 20 år: 1995 – 2015 på Lighthouse, VUC SYD i Haderslev.

KERAMIKUDSTILLING med Lone Skov Madsen og Turi Heisselberg Pedersen. Urban Art: “Indtryk fra udkanten” med værker af Mike Tylak, København. Kirsten Hjortlund, -en moderne impressionist. Ljudmila Vodopicen; refleksion af min virkelighed, som kunstner og som kvinde. Hans Ole Madsen Pinhole fotos fra Sammenslutningen af danske Kunstforeninger. To fabulanter Winnie Meisler og Jac Hansen fra Djursland. ”Svedne vinger”; Kunstnerne John Olsen, Ulrik Stenshøj og Lars Abrahamsen udstiller en række af deres værker, tegninger og store som små skulpturer.

Gavlmaleri - Rick Towle og skolebørnI 2016 stod Billedkunstrådet for et skole- og kunstprojekt med kunstneren Rick Towle, Aabenraa. Sammen med børn fra 3 5. Klasser fra henholdsvis Hammelev skole, Severin skole og Sdr.Otting skole. Børnenes opfattelse af Historiske portrætter ses nu i 12 bemalede tavler ved Sydbanks bagindgang fra Damparken. Realiseringen sammen med kunstneren blev varetaget af Hans V Bang fra Gavl og land-gruppe og Haderslev kunstforening.

Efteråret 2017 indledes med en stor udstilling fra Die Drostei, Pinneberg både på rådhuset og Det gamle Havnekontor. Så følger Hasko Youssef med en samling malerier. Keramikerne Anne Fløche og Louise Gaardmann.

Foråret 2018 består bl.a. af Malerier af Per Oscar Jensen, Kunstnergruppen GEMT med Susanne Pedersen mfl. Inge Ørntoft og Barbro Åberg med keramik og skulpturer og sæsonen afsluttes med udstilling Bettina Winkelmann, malerier og Thyge Thomsen med keramik og skulpturer.

Gavlmaleri af Jes MogensenI 2018 besluttede det nu nedlagte Billedkunstråd at finansiere Jes Mogensens “Figurgruppe med træ” inspireret af de store mængder af kvæg der gennem tiderne er drevet forbi Haderslev mod syd. Fmd. For gavl og land gruppe, Hans Vilhelm Bang og Haderslev kunstforening stod for realiseringen i samarbejde med billedkunstneren.

Ovenstående bygger bl.a. på Bogen ”Haderslev Kunstforening 90 år 1925-2015”, suppleret med efterfølgende aktiviteter af Hans Vilhelm Bang.  Bogen (60 s. ind. Ill.) koster 20 kr. ekcl. Evt. forsendelse og porto eller kan købes i Det Gamle Havnekontor.

Værk af Jes Mogensen

Værk af Jes Mogensen, fra udstillingen: ‘I’ve got a mind to ramble, I’ve got a mind to settle down’.

Efteråret 2018 rummede bl.a. en dejlig udstilling af malerier og tegninger af Jes Mogensen (Sønderborg), og kunstudflugt til den internationale Nordart udstilling i Büdelsdorf v. i Rendsborg. Senere på året havde Bruno Kjær (Ålborg) en interessant installationsudstilling, Archive.

Den blev fulgt op af ”Moderne afrikansk kunst fra Vestafrika” v. Maj Romily Nielsen.

Det blev også til en enkelt god filmaften om Poul Anker Bech. Efterfulgt af en omfattende og arbejdskrævende julesalgsweekend.

Foråret 2019 kom til at indeholde et meget varieret kunstnerisk udbud på genre og formater. Det begyndte med udstillingen ”Marskens kunstnere”, bestående af Mogens Davidsen, Bodil Arbjerg Lundby, Dan Thuesen, Malene Hansen, Ghita Beck Svensen og Hanne B. Sønnichsen, indeholdende malerier, grafik, tekstiler og keramik. På grund af stor interesse Havde Arthur Mathiesen åbent en ekstra aften.

I et godt samarbejde med Historie Haderslev, blev det muligt at skabe en indsigtsfuld retrospektiv udstilling ”Indblik” om og med Kamma Svenssons (1908-1988) værker, teknikker og materialer. Her kunne mange grafiske blade, plakater m.v. opleves sammen med en del af de originale trykplader og eksempler på de mange illustrerede bøger. Udstillingen åbnedes af Therese Enggaard.

Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse med et baggrundsbillede af havvandet der står omkring Kunsthuset og den Kgl. Vejerbod – ikke første gang. I bestyrelsen sad Hans V Bang (fmd.), Anni Rindum (næstformand), Kirsten Juhl, Søren Kistorp (Bygningssyn), Sekretær Kirsten Petersen, Kasserer Jørn Andersen, pr og Facebook Hanne Christiansen, Erik Kock, suppleanter Grete Borg og Dorthe Clausen. Den begyndte arbejdet d. 22. marts 2019.

Tine Hind

Tine Hind

Grafikken blev repræsenteret af kunstneren Tine Hind (Aarhus) med både grafiske værker og malerier på  ”Højtryk og andre indtryk”, samt en herlig introduktion til hendes billeder og kunstverden af hende selv, i foredraget  ”45 år med sværte under neglene”.

Henrik Brahe

Foreningen dristede sig til en ny fotografisk kunstudstilling med værker af Henrik Brahe, hvis udstilling ”Arch Hands” gjorde sig godt i huset, med sine stærke s/h kontraster. Henrik Brahe kunne som både fotograf og arkæolog sætte fokus på hånden som eksponent for samarbejde, udvikling og opdagelser. Under udstillingen udgav han en smuk fotografisk bog, i stort format.

Af Povl Christensen

Af Povl Christensen

Udstilling af kunstskolens elever og øvede i gruppen Artiskok fyldte huset i maj/juni og efterfølgende åbnede vi dørene for en udstilling af et af afdøde Povl Christensens grafiske hovedværker, nemlig 26 store illustrationer til Leonora Christinas: Jammersminde, udført i 1955 og foredrag af Povl Christensen kenderen Mogens Pahuus.

Efteråret 2019 begynder med udstillingen ”Sæhrimner”, med kunstnerne Felix Pedersen, Thorvald Odgaard, Bjørn Søndergaard, Hans Tyrrestrup og Bruno Kjær. På udstillingen vises maleri, akvarel, tegning, grafik, installation og keramik. Det er sidste gang vi møder Lasse Petersen, der åbner den interessante udstilling, i fuldt vigør! Udstillingen åbnes med Haderslev. Musikalsk indslag v Jesper Ry, Haderslev Musikskole.

Sæhrimner skulptur

Sæhrimner skulptur

Et foredrag på Månen/Bispen af historiker Bo Lidegaard om ”Damulykken i 1959, set i historisk perspektiv” lagde op til Anders Moseholms fornemme udstilling i malerier og fotografier. Han havde for nyligt opdaget

sin fars arbejde i forbindelse med ulykken og det satte Anders Moseholms tanker på lærredet i gang. Udstillingen ” 8. juli” havde sit fokus på netop denne ulykkelige dag og et smukt hæfte kunne ledsage udstillingen og dens indhold, udgivet i et samarbejde mellem Historisk Arkiv og Haderslev Kunstforening.

8. juli af Anders Moseholm

Fås stadig i Kunsthuset. Et at de mest centrale værker blev købt af Kulturelt Samvirke indenfor billedkunstpuljen og hang i en periode på det gamle rådhus i Gåskærgade. Er i skrivende stund desværre i depot.

I oktober/november løb udstillingen ”101 Dalier i Haderslev” af stablen. Det var værker fra samleren Peter Olufsens samling. Udstillingen var en salgsudstilling og blev ledsaget af et causeri af Peter Olufsen. Udstillingen var arrangeret i samarbejde med Galleri Rasmus.

Et par dage i november kunne kunstneren Per Oscar Jensens arbejder ses i Kgl. Vejerbod.

Året sluttes af med filmaften og en meget besøgt Julesalgsweekend.

Katrine Nyholm / Jon Nyholm

2020:Januar begynder med en Keramisk/grafisk udstilling, ”Ler og maleri”, af Katrine Nyholm/keramiske værker og Jon Erik Nyholms grafik, en dejlig udstilling som fik lov til at være i hele den aftalte periode.

Så begynder corona/Covid 19 at styre aktiviteterne i Kunsthuset:

5. jan. WHO oplyser om et udbrud af lungebetændelse med ukendt årsag i Kina.

30. jan. WHO erklærer virusudbruddet for en global sundhedskrise

4. feb. SSI og Sundhedsstyrelsen skærper beredskabet for at forebygge coronasmitte i Danmark.

Color sticks I af Annette Gerliff

Color sticks I af Annette Gerliff

I februar åbner Annette Gerlif (Viborg) sin udstilling ”Fragmenter af rum”, de geometriske former skaber rum, også for åbningstalen der holdes af Nynne Sanderbo Martinussen. Inspirationen kom bl.a. fra Havnen i Haderslev.

Den hænger ikke tiden ud: 11 marts må vi lukke udstillingen og aflyse den planlagte generalforsamling. 2 år med bøvl venter forude. Ordren er helt klar!

6. mar. Statsministeren afholder sit første pressemøde, hvor hun opfordrer til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 1000 deltagere. Håndtryk og kram frarådes også. Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledninger, så alle grønne områder nu er gule.

11. mar. Andet pressemøde med statsministeren afholdes, og Danmark lukkes ned i foreløbigt to uger. Skoler, institutioner og dagtilbud lukkes. Forsamlingsforbud for flere end 100 personer. Offentligt ansatte, der ikke har en kritisk funktion, sendes hjem. Den første dansker dør efter at have været smittet med covid-19.

Bestyrelsen må droppe alle planer, hvad gør vi nu?

De planlagte udstillinger ”Venskab, en artist Book” med kunstnergruppen Rimfaxe og Helga Kvistmundsdottirs ”Ulandskabets Billeder” må udsættes på foreløbig ubestemt tid. Foredrag og film ligeledes.

17. mar. Dronning Margrethe holder sin tale til den danske befolkning om covid-19-krisen. EU’s stats- og regeringschefer beslutter at lukke EU’s ydre grænser i 30 dage for ikke-nødvendige rejser til EU for ikke-EU-borgere. 1067 danskere har nu fået covid-19.

18. mar. Forbud mod at samles mere end 10 personer. Desuden lukker frisører, restauranter, storcentre med mere. Alle konfirmationer udskydes til efter 1. juni.

27. maj Højskoler, gymnasier, foreningsliv og fysisk tilstedeværelse i den offentlige sektor (undtagen Region Sjælland og Hovedstaden) genåbner.

8. jun. Forsamlingsforbuddet hæves fra 10 til 50 personer. Fitnesscentre, svømmehaller og forlystelsesparker åbner.

31. jul. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bærer mundbind i offentlig trafik, hvis der er mange mennesker.

Andreas Welin arbejder på galvmaleri i Haderslev 2020

Andreas Welin arbejder på galvmaleri i Haderslev 2020

I løbet af sommeren skaber street art kunstneren Andreas Welin (Sønderborg) det store gavlmaleri ved indkørslen på Storegade til Hotel Norden, med fonds og kommunale 2020-midler ses i dag et smukt gavlmaleri med stærk grænselandsbetydning, anledningen var selvfølgelig 100 året for indlemmelsen af Nordslesvig i Danmark.

Søren Thorsen - Fotografisk udstilling

Søren Thorsen

Foreningen drister sig til at åbne en udstilling med fotografiske værker af Søren Thorsen (Vojens), der med ”Med mit blik”, udstiller en række professionelle fotografiske arbejder og viser egne film. Vi er medio august.

3. oktober er det muligt at programsætte udstillingen ”Iteration” med Ann Sloth, væver og Kim Holm, keramik, den fine udstilling kan holde åbent til 25. oktober, trods alt.

Kim Holm & Ann Sloth - Haderslev Kunstforening

Kim Holm & Ann Sloth

Berit Kyed udstiller sine malerier i Den Kgl. Vejerbod: 10.10. – 25.10.20

23. okt. Forsamlingsloftet sænkes fra 50 til 10 personer. 711 personer i Danmark er døde efter at have haft covid-19.

24. okt. Regeringen forlænger mundbindskravet til 2. januar 2021.

Så lykkes det at åbne udstillingen, skabt af medlemmer fra Riimfaxe. Den viser deres fortolkning af tanker omkring grænser i anledning, om og til den såkaldte genforening. ”Friendship, an artist book”, den løber af stablen 31.10-13.12.2020, ledsaget af et smukt hæfte med introduktion til de deltagende kunstnere og deres unika værker på udstillingen. Hellere sent end aldrig!

Fra udstillingen “Friendship. An artist book” af Riimfaxe.

Deltagende kunstnere: Lotte Agger, Gentofte, Danmark, Fotografi, natur contra u-natur. Anne Bjørn, Assens, Danmark. Tekstilværker, vævet, presset, laserskåret. Ann-Kerstina Nielsen, Svendborg, Danmark, Grafiske arbejder, Tine Hind, Aarhus, Danmark, Grafiske arbejder i mange teknikker. Jens Chr. Jensen, Ikast, Danmark, Landart og skulptur. Udsmykninger. Matthias Oppermann, Hamborg, BRD, Maleri, fotografi, fotolitografi og tegning. Ole Akhøj, Frederiksberg, Danmark, Fotografi. Doris Hahlweg, München, BRD, Maleri, Olie på aluminium, Steen Rasmussen, 8680 Ry.
Man har kunnet se at Steen Rasmussen fra det grafiske tryk/udtryk, arbejder mere og mere skulpturelt. Grafik er blevet en måde at tænke på, og ikke et spørgsmål om trykketeknik, selvom her selvfølgelig ligger en stor viden og erfaring nu. Den grafiske tankegang udfoldes i både to og tre dimensioner og inkluderer jævnligt betragteren i det beskrevne rum, som en faktor i værket. Lars Waldemar, Esbjerg, Arbejder med skulptur, relief og grafik.

Et spændende projekt initieret af Haderslev Kunstforening i samarbejde med Tine Hind og de enkelte kunstnere.

Galleristen fra Galleriet på Slotsgrunden, aktivt medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1970erne og meget andet Jakob Clausen døde d. 1. december, han havde været en aktiv og et aktiv for kunsten og dens vilkår i Haderslev siden begyndelsen af 1970erne og langt op i 1980erne. Læs nekrolog for Jakob Clausen her.

Midt nov. Alfa-varianten bliver registreret i Danmark.

6. dec. 885 personer i Danmark er døde efter at have haft covid-19.

25. dec. Alle butikker – med undtagelse af supermarkeder og apoteker – skal lukke.

29. dec. På et pressemøde forlænger statsministeren restriktionerne til 17. januar 2021. Samtidig anbefales det, at man aflyser nytårsaften.

2021

5. jan. Forsamlingsforbuddet sænkes til fem personer, og risikoniveauet hæves til højeste niveau i varslingssystemet. Afstandskravet ændres fra 1 til 2 meter.

16. jan. Betavarianten – oprindeligt opdaget i Sydafrika – er for første gang opdaget i Danmark.

28. jan. Nedlukningen af Danmark, der trådte i kraft i december, forlænges til 28. februar.

1. mar. Danmark genåbner delvist med genåbning af fx store dele af detailhandlen, udendørs kulturinstitutioner og del af udendørs idrætsliv nationalt.

3. mar. Gammavarianten – der først blev opdaget i Brasilien – er blevet fundet i Danmark.

23. marts mistede vi Lizzie Winther Jensen, Vonsbæk, som et glad, vidende og humoristisk menneske, tidl. medlem af bestyrelsen for Haderslev Kunstforening, kontakt til kunstnere som Ursula Reuter Christiansen og meget andet godt. Læs nekrolog for Lizzie Winther Jensen her.

21. apr. Danskerne må nu forsamles op til 25 personer udendørs. Bl.a. værtshuse, restauranter og biblioteker åbner igen.

Rasmus Bjørn i værkstedet

Rasmus Bjørn i værkstedet.

Grundet de gældende restriktioner, tyer Kunstforeningen til at skabe en virtuel udstilling af værker af Rasmus Bjørn.

For første gang byder Haderslev Kunstforening velkommen til en virtuel udstilling med værker af Rasmus Bjørn, f. 1973. Oprindeligt var udstillingen planlagt som vanligt i perioden 9. januar til 14. februar, men grundet de pt. gældende restriktioner ifm. covid-19, valgte vi i stedet at give vores publikum mulighed for at besøge udstillingen virtuelt, her på vores hjemmeside. Et forsøg på at holde vores aktiviteter i gang på én eller anden måde. Vi ved nu, at det kræver meget mere at skabe virtuelle udstillinger end vi var i stand til, men den blev set!

Fra udstillingen Cactus m. Vibeke Jerichau og Birgitte Munk

Fra udstillingen Cactus m. Vibeke Jerichau og Birgitte Munk

Den følgende online udstilling af værker af Vibeke Jerichau og Birgitte Munk: med titlen Cactus, fandt sted i perioden 28.02.2021 – 05.04.2021.

 

Senere i april kunne vi igen, efter megen eftertanke, åbne udstillingen Sodaovnslauget: VERO-SODA fra 21.04.21 til 6. juni. skabt af keramikeren Susan Lange i samarbejde med Hanne Maria Leth Andersen, Bente Sindahl Jensen, Tove Skov Larsen, Nina Lund, Lova Nyblom, Karen Lisbeth Rasmussen og Ulla Sone.

Til udstillingen havde Mira Lange Hansen skabt en dokumentarfilm om sodabrænding, den vistes i hele udstillingsperioden.

VERO-SODA. Udstilling med sodaovnslauget i Haderslev.

VERO-SODA. Udstilling med sodaovnslauget i Haderslev.

Den kunstnerisk orienterede forlægger og arrangør af mange kunstbegivenheder, Lasse Petersen døde d. 3. maj, og det var et tab.

Lasse Petersen, Haderslev, døde Sønderborg Sygehus. Selvom hans grundholdning var „alt kan lade sig gøre” har vi mistet en lun og fantasifuld iscenesætter af kunst, meget ofte med og for børn. Læs nekrolog for Lasse Petersen her.

Foreningen holdt Bogsalg 7.-8. august 2021. Bøgerne var arv fra Lizzi C. Winther Jensens bo. Hun var et skattet, vellidt medlem af Kunstforeningen og fungerede i periode som medlem af bestyrelsen.

4. maj Forsamlingsloftet hæves til 25 personer indendørs, 30-minutter-reglen til bordreservation på restauranter mm. ophæves, og spillesteder kan nu have op til 2.000 siddende gæster.

21. maj Alt i Danmark er nu åbent i et eller andet omfang – med undtagelse af diskoteker og natklubber. 15443 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler.

10. jun. En ny politisk aftale betyder, at der nu er flere steder, hvor mundbind ikke længere er et krav. Det er dog stadig et krav i kollektiv trafik. 11. jun. 291.059 personer i Danmark har nu fået covid-19.

1. jul. Det digitale EU-coronapas kommer i brug.

5. jul. Delta-varianten dominerer nu i Danmark. Før dette dominerede alfa-varianten.

14. aug. Der er ikke længere afstandskrav ved arrangementer med siddende publikum.

Fra udstillingen Sticks and Stones af Birgit Østergaard

Sticks and Stones, Birgit Østergaard, 14/8- 26/9 2021

Derfor kunne vi åbne den særlige design og lyskunst udstilling, ”Sticks and stones” skabt specielt til Kunsthuset af designer og kunstner Birgit Østergaard (Aarhus) , den omfattende udstilling åbnedes af Kirsten Skogstad MAA og var en øjenåbner for hvorledes kunst og design kan være to sider af samme sag.

25. aug. Over 70 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret.

10. sep. Covid-19 betegnes ikke længere som en samfundskritisk sygdom i Danmark.

Nurith Miryam Lumer-Knabbers

Nurith Miryam Lumer-Knabbers

2. oktober åbnes udstillingen ”Det sort-hvide univers” med værker af Nurith Miryam Lumer-Klabbers. En smuk udstilling, beslægtet med grafikeren Jørgen Rømers tegninger. Begge et godt selskab at være i.

Foredrag: Jesper Wung-Sung: Kvinde set fra ryggen – 04.10.21 om bogen om Ida Ilsted, også kendt som Ida Hammershøi, malet af hendes mand Vilhelm Hammershøj. Et fint resultat af et tæt samarbejde mellem Haderslev Bibliotekerne og Kunstforeningen.

Forfatteren Jesper Wung-Sung

Forfatteren Jesper Wung-Sung

21. okt. 2696 personer i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19.

11. nov. Covid-19 er igen samfundskritisk sygdom i Danmark.

13. dec. Det seneste døgn er der registreret 10625 smittetilfælde med covid-19.

16. dec. Det seneste døgn er der registreret 10604 smittetilfælde. Der er registreret 9009 omikron-tilfælde i Danmark. 77 procent af børn i alderen 12-15 år har nu fået første vaccinestik – eller har booket tid til vaccination.

19. dec. Krav om coronapas indføres i fjernbusser og fjerntog. Teatre, museer, højskoler mm lukkes. Arealkrav i butikkerne.

2022

1. jan. Cirka 2,8 millioner danskere har fået tredje vaccinestik. Det svarer til 48,4 procent af den danske befolkning.

1. feb. Restriktionerne fjernes, og covid-19 ændres til ikke længere at være en samfundskritisk sygdom. Krav om test ved indrejse til Danmark beholdes.

Hverdagen kunne så småt vende tilbage til nye måder at fungere på. Vi skulle i gang med at finde medlemmer, nye og gamle, som måske var vænnet fra at gå på opdagelse i Kunstforeningens aktiviteter. Sponsorer skulle plejes, nye findes og foreningens meget stramme økonomi, genvitaliseres. Og foreningen gik i gang med det centrale i sit formål, formidlingen af kunsten.

Ida Ferdinand & Siri Kollandsrud

Ida Ferdinand & Siri Kollandsrud

Ida Ferdinand & Siri Kollandsrud: Det går – 15.01.22-20.02.22

Siri Kollandsrud og Ida Ferdinand arbejder hver for sig med at udvikle og løfte hver deres visuelle udtryk i form af maleri, papirarbejder og installationer. I udstillingen arbejdede de sammen, og en lang dialog ligger forud for dette møde i Haderslev. Her møder værker og installationer hinanden og stedet med overraskende greb som skaber farve og poesi

I Haderslev Kunstforening vises maleri og tegning sammen med et hegn af genbrugstræ og ”hækle-gevækster”.

Foredrag: Hans-Christian Davidsen: Emil Nolde – nazist og antisemit – 26.01.22

Steffen Tast: Tyngdens lethed – 26.02.22-03.04.22

Steffen Tast laver værker, som fysisk er ret tunge, men visuelt er lette, idet glas virker let, da det er gennemsigtigt og skrøbeligt, men i virkeligheden vejer meget. Men måden, glasset bruges på, f.eks. i mobiler, betyder, at de virker lette. I øvrigt kan Steffen Tast godt lide at arbejde med modsætningsfulde titler. Tidligere har han kaldt en udstilling ’Stabile skrøbeligheder’, ’Det dybe lys – det høje mørke’, ’Det flygtigt fastholdte’ mm.

Steffen Tast: De-light #11a

Steffen Tast: De-light #11a

30. marts Generalforsamling i Haderslev kunstforening

9. apr. Der har i Danmark fra marts 2020 til 9. april 2022 været 50.236 indlæggelser, hvor den indlagte havde fået en positiv PCR-test inden for 14 dage af sin indlæggelse, eller den indlagte havde fået en positiv PCR-test under sin indlæggelse.

14. apr. Der har nu været over 500 millioner covid-19-tilfælde i verden.

28. apr. Besøgende og personale behøver ikke længere at bære mundbind på fx plejehjem, sygehuse og hos lægen. Personer med luftvejssymptomer anbefales fortsat at bruge mundbind.

15. maj 6.287 personer i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19 eller efter at have været reinficeret.

Værk af Linda Baum

Værk af Linda Baum

Linda Baum: In your shoes – 09.04.22 – 22.05.22

Inspirationen til udstillingen; IN YOUR SHOES hentes i menneskers livsstil og deres adfærd, blandt andet i og med naturen. Linda Baums fokus er fortællingen. Hun tager udgangspunkt i det menneskelige. I hendes udstilling, samt bogudgivelse ONE YEAR VIA ART fra 2019, som blev præsenteret i Berlin, tog hun udgangspunkt i sin egen menneskelig proces og blottede sin krisehåndtering. Linda Baum slog sig ned i den vide verden Berlin.

I Haderslev har Linda Baum tidligere samarbejdet med Victor Ash på en silo i Haderslev Havn.  Linda Baum var initiativtager til ”Forår på Havnet“, med udstillinger, streetfood, musik og maget andet, den har nu været gennemført med succes 2 gange. med støtte fra Haderslev Kommune  og flere deltagere fra havneområdet såsom, Streetdome, Haderslev Kunstskole og Haderslev Kunstforening.

22. jun. Statsministeren holder pressemøde om corona strategien for de kommende måneder. 2,5 millioner danskere skal inden årsskiftet er omme modtage tilbud om revaccination med en coronavaccine.

Ulrike Kirchner: Transit, 04.06.22-03.07.22

Det skulle have været i 2020, så 2021, men bliver nu endelig til virkelighed, at billedkunstneren Ulrike Kirchner gæster Haderslev og Kunsthuset med en repræsentativ udstilling af hendes kunstværker.

Ulrike Kirchner er født 1959 i Merseburg. Merseburg er en by i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Den er administrationsby for Saalekreis og ligger syd for Halle. Et område som engang var en del af DDR, men som i 1989 blev en del af BRD.

Ulrike Kirchner

Ulrike Kirchner

Har været aktiv kunstner siden 1986, særligt i og omkring Lutherbyen Wittenberg, Halle og efter 1989 i store dele af Tyskland og har arbejdet i forskellige materialeformer og udtryk. Virksom som kunstpædagog. Har arbejdet meget med kunst i det offentlige rum, udsmykninger og installationer. Adskillige institutioner har købt hendes værker. Såvel malerier, som arbejder på papir, akvareller på lærred og mange gange i et vist surrealistisk univers eller et hypernaturligt univers.

IN A WAR SOMEONE HAS TO DIE”  – Hanne Bang,  20.08.-18.09.22

Sætningen er et citat fra en afrikansk lejesoldat og rummer essensen af krig, en sætning som ingen kan være i tvivl om.  Det er desværre med krigen i Ukraine blevet en realitet, som vi dagligt må forholde os til. Men det kan være svært og derfor også nødvendigt af gøre det til noget fysisk begribeligt.

Værket består p.t.af 305 lommetørklæder, hvorpå mennesker fra hele verden har broderet teksten: In a war someone has to die, på deres eget sprog.

Hanne Bang: In a war someone has to die (lommetørklæde)

Hanne Bang: In a war someone has to die (lommetørklæde)

Ved at gentage samme sætning igen og igen på forskellige sprog, fremstår værket som en samlet stemme på tværs af nationalitet, politisk overbevisning, religion, køn og kultur.  – et håb om at krigen må slutte.

I det håndgjorte arbejde, som nærmest er en personlig signatur, ligger der en intimitet og følsomhed vi sjældent forbinder med krig. I kontrast til de hurtige, overfladiske billeder vi ser i mediernes dækning af krig.

Haderslev kunstforeningen har fået muligheder at få dette værk til Haderslev og vil inddrage borgerne i byen i at brodere deres personlige lommetørklæde til værket.

Grete Balle - Brændte mærker 2020

Grete Balle – Brændte mærker 2020

Grete Balle: Retrospektiv 24.09.-30.10.22

Grete Balle hører til blandt de store udøvere af moderne dansk tekstilkunst. På en gang grundlæggende og avantgardistisk. Udstillingen er en lystvandring gennem hendes kunstneriske udvikling, der bygger på en aldrig svigtende nysgerrighed, opdagelsestrang og fordybelse.

Grete Balle var gift med COBRA-maleren Mogens Balle og sammen havde de et stort internationalt kunstnernetværk.

Mere end 60 års arbejde med tekstile eksperimenter, er Grete Balle vendt tilbage til udgangspunktet, nemlig maleriet. Udstillingen viser også den nyeste udvikling, nemlig arbejdet med klassiske lertøjskrukker og sine billeder derpå.

Grete Balle udstillede sidste gang i Haderslev, i 1986 sammen med Leif Kath og Torben Eskildsen på Haderslev Museum, arrangeret af Haderslev Kunstforening og det er bl.a. derfor, spændende nu at kunne præsentere hendes værker i en retrospektiv udstilling med værker udvalgt af hende selv, på bopælen i Kalundborg.

Ole Holm Larsen & Lene B. Knudsen

Ole Holm Larsen & Lene B. Knudsen: 5.11.-11.12.22

Ole Holm Larsen skrives om sit arbejde: Den overordnede titel på mine værker er »Imaginære landskaber«, som kan dække over mange ting, og også er tænkt som en ironisk distance. Udtrykket er nemlig oftest på grænsen mellem det genkendelige og det abstrakte.
Det er billeder, jeg har arbejdet med de sidste seks år, og der er brugt blyant, kul, rødkridt, tusch, olie og pastel.
De forholdsvis små malerier er fremstillet på bagpap fra tidligere indramninger, som jeg synes har et smukt udtryk. Her er jordfarver, gullige og brunlige nuancer en fin baggrund for videre bearbejdelse.
Tidligere tape-kanter, der stadig kan ses, omkranser ofte det enkelte billede, så det fremstår som set gennem et vindue – et værelse med udsigt om man vil. Titlerne kan være: Forår, sommer, efterår, vinter, sol, aftenrøde, skumring, gyldent lys, storm, uvejr, fragmenter, port, tempel, parallelle linjer osv.
For et par år siden var jeg på ferie på Fanø i en længere periode, og blev her fascineret af de tre elementer: Strand, hav og himmel. Jeg tænkte tanken; hvad hvis den amerikanske kunstner Mark Rothko havde oplevet dette?

Lene B. Knudsen skriver om sit arbejde: Mit keramiske virke er drevet af et ønske om at forskønne verden, kombineret med en eksperimenterende nysgerrighed i dialog med teknik og materialer. En process, der gennemgående viser vejen til det næste objekt eller design. Mine materialer er porcelæn og stentøj. Jeg arbejder bl.a. med støbning, traditionelt og eksperimenterende håndværk og brændinger, kombineret med digitale teknikker og 3D print.

På mit værksted udvikler og fremstiller jeg forskellige håndlavede brugsting i mindre serier, unika objekter og udsmykningsopgaver.

1.dec. 7.537 personer i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19 eller efter at have været reinficeret.

8. dec. Sundhedsstyrelsen informerer om, at det ikke længere er et krav at selvisolere ved positiv coronatest. Samtidig skal man ikke længere testes for covid-19, hvis man bliver akut indlagt. 8. dec. Over 6,4 millioner personer er døde enten med eller på grund af covid-19 på verdensplan.

Værk af Marie Louise Exner

Værk af Marie Louise Exner

Marie Louise Exner: Haven 14.01.-26.02.23

Marie-Louise Exners værker forbinder sig ofte med landskab og natur. Tilgangen er det musiske, poetiske og sanselige som når vinden bevæger sig i græsset, prikker og streger af sol, sand og blæst. Men landskabet er også en metafor for et tidsbillede af verden i forandring fra det ur -amle til nutiden.

Hendes værker udtrykker sig på papir, i tegning, grafik og skulptur Marie-Louise bor og arbejder i Sønderho på Fanø

Til udstillingen i Haderslev Kunstforening kunne der desuden ses en bogudgivelse (magnum format!) i samarbejde med forfatter Jeppe Brixvold.

På den årlige generalforsamling i marts 2023, valgtes ny bestyrelse:

Forkvinde Hanne Christiansen, næstformand Alice Juul, kasserer Carsten Moos, sekretær Marianne Enggaard Moos, Uffe Gram, Lizza Kristensen, Anette Strøm. Suppleanter Tove Sørensen, Anni Rindum, Jeppe Vinum og Hans V Bang.

Vibeke Rønsbo & Unneland Borghild: Forsvindinger 04.03.-23.04.23

Et fravær er alltid avhengig av at noe en gang har vært. Et tidligere nærvær. I fraværet ligger en spenning som er tilstede i kraft av å være borte.

Udstillingen ’Forsvinninger’ søger at skabe sprækker ind til en intensistet, gemt i kroppen som ufortalte historier om savn, håb og drømme.

Norske Borghild arbejder i Bergen med etter-billeder og etterklange. Danske Vibeke, som bor i Odder, er optaget af spor af levet liv, huller og skygger. Fragmenter af hverdagsliv, det, der på én gang er der og ikke er der mere, er deres fælles kilde. På tværs af afstand vil de to i en samskabende proces udveksle e-poster gennem skyerne og som telepati søge at flette deres tanker og værker sammen frem til udstillingens endelige hele. Mødet gennem det norske og det danske sprog, udtryk og formuleringer er en poetisk inspiration.

Forår på Havnen: Hva så nu? 29.04.-04.06.23

Under mottoet Hva så nu? har aktørerne på havnefronten i Haderslev fået rigget en stor og farverig kulturfestival til og en ny tradition er søsat. Forår på havnen lettede anker den 29. april kl.12:00, successen var ikke til at komme uden om, på pladsen foran Kunsthuset da kulturudvalgets formand Kjeld Thrane bød velkommen.

Haderslev Kunstskole: udstillede elev og senior værker 10.06.-30.06.23

Hardy Brix udstilling ved Haderslev Kunstforening

Hardy Brix

Hardy Brix: Frossent landskab 05.08.-17.09.23

Hardy holder til i Århus, hvor han har haft værksted på Spanien 19B i 30 år. Det er et spændende kunstnerfællesskab, som er et vidunderligt kreativt miljø, hvor Hardy tilbringer meget af sin arbejdstid – men ikke den hele!

Hardy har nemlig rejst til det arktiske landskab mange gange. Han har især været på Lofoten og Svalbard og på Grønland. Her har han lavet akvareller og isprint.

Akvarellerne bærer præg af det klima, han har arbejdet i: nogle gange er luften fugtig eller så kold at malingen krystalliserer og laver fine isblomster på billederne. På den måde sætter naturen aftryk på billederne i både motiv og materialer.

Is-printene er meget specielle: Hardy river selv akvarelfarven og laver maling med binder – så maler han på isen og lader den smelte på papiret. Det er en proces som er svær at styre, men det er også det, der tiltaler ham: eksperimentet!

I det hele tager er Hardy dybt optaget af materialernes egenskaber og bliver inspireret af naturen og stemningen i omgivelserne.

Troels Trier: Fra røde mor til grøn far/Trier på papir 23.09-05.11.23 (lukkede i utide d. 20. oktober pga. stormflodens påvirkning af Kunsthuset).

Troels Trier døde sidste år, da han blev ramt af en blodprop, men det stopper ikke den nu 83-årige multikunstner. Troels Trier er i ”live” igen, nu som ”Zombie” i hans one-man-show, der byder på musik, suppleret med en mindre pop-up udstilling. Hos os lå hovedvægten på kunstværkerne, derfor er det nærmere musikken der spiller Pop-up-rollen. Troels Trier fortalte til ferniseringen om hans kunstværker og spillede et par enkelte numre fra hans tour-program. ”Zombie” som han turnerer med i efteråret.

Så kom stormen og Kunsthus og Kgl. Vejer bod blev udsat alt for meget vand og kan sandsynligvis først bruger i det sene forår 2024, men holder fast i at skabe udstillingsoplevelser, derfor kan man gæste Apotekergade 13 over for indgangen til Domkirken. Her er kunstforeningen midlertidige adresse.

Foredragsrække v. Ole Jul: Kunsten i det 20. århundrede – 2023/24. Gennemføres i foråret 2024 i Historie Haderslevs Læsesal i Bispen.

Foredrag: Nynne Sanderbo: Sonja Ferlov – den danske verdenskunstner – 04.10.23 og

Foredrag: Hanne Vibeke Holst om “Kriger uden maske” – 24.10.23 på Biblioteket.

Herefter er der fortsat corona smitte, men den omfattende lukning er endeligt ophørt- og rimelig normale farvande er i sigte, i denne omgang (forf. Bem.).

Uddrag fra Statens Seruminstituttets tidslinie for coronaperioden er udvalgt af Hans V Bang dec. 2023.

Uddybende om de respektive udstillinger, foredrag m.v. ses på www.haderslevkunstforening.dk, se under arkiv.

Haderslev og kunsten gennem de sidste 200 år

Landskabet, byerne i Haderslev Kommune og historien har betydet meget for de kunstnere, der har haft deres virke i by og land. Kommunen rummer mere end 50 kunstværker i det offentlige rum, skulpturer, vægmalerier og lign. Siden 1925 har byen haft en aktiv kunstforening, Haderslev Kunstforening, et væsentligt galleri ”Sprøjtehuset”, slotsgrunden 1973-1984 og Kunsthal6100 oprettet i 2019. Museum Sønderjylland, arkæologi og Biblioteket var tidl. udstillingssteder for større kunstudstillinger.

Hvor finder vi kunsten i Haderslev?

De fleste udstillinger afholdes i Kunsthuset på Havnen, Jomfrustien 52 og Honnørkajen 3, begge opført af arkitekt Peder Gram 1923. Husene, som siden 2006 er blevet bestyret af Haderslev Kunstforening (oprettet i 1925). Her vises årligt 7-8 kunstudstillinger indenfor de fleste genrer, både som gruppe- og enkeltudstillinger. Ansatte i Haderslev Kommune har deres kunstforening Galleriet, som udstiller på Haderslev Rådhus.

I 2019 har byen fået et sted for samtidskunsten, Kunsthal6100, oprettet af kunsthistorikeren Marie Dufresne i et gammelt bogtrykkeri på Gravene i Haderslevs centrum. Her arrangeres aktiviteter, happenings og eksempler på konceptkunst og talentudvikling. Desuden finder der af og til udstillinger sted i Vojens Kunst- og musikhus, Vestergade 20, Vojens, hvor der ofte vises lokale kunstneres arbejder. Centrale samlinger findes bl.a. på Haderslev Rådhus, hvor der i rådssalen findes fem malerier af arkitekturmaleren Heinrich Hansen, født i Haderslev 1821. Desuden tegninger og en klassisk porcelænsvase dekoreret af samme. Museum Sønderjylland, arkæologi Haderslev har en større, ikke udstillet, kunstsamling med klar relation til Haderslev by og omegn.

3 keramikere har faste studio udstillinger med unika værker: Heidi Guthmann Birck og Aage Birck i Slotsgade 11 og Susan Lange, Kystvejen 36.

I forbindelse med Ehlers Samlingen, med lertøj, keramik og porcelæn, i Slotsgade 20, ses forskellige værker af bl.a. Thorvald Bindesbøl.

Kunstnere i, et Haderslev udvalg

Nogle af første egentlige kunstnere var brødrene Wassner fra Slotsgade 29. Valentin Wassner, 1808-1888 blev en habil portræt- og stilleben kunstner. Eduard Wassner, 1815-1888, mestrede akvarel og anden tegnekunst og motiverne fra bylivet i Haderslev, krigen 1848-1850. Han efterlod sig bl.a. række skitsebøger med indblik i dagliglivet i og omkring Haderslev. Bernhard Wassner, 1820-ca. 1875, har efterladt sig få værker bl.a. genrebilleder og stilleben udført i hans tid i London. Museum Sønderjylland- Haderslev, ejer en række værker af alle tre kunstnere samt flere skitsebøger og enkelttegninger. En større udstilling blev i 1982 arrangeret i Slotsgade 20 – et af byens mest spændende huse fra ca. 1580, som rummer nogle uvurderlige, bemalede vægpaneler fra ca. 1660erne, og den store lertøjs- og keramisk samling begyndende i middelalderens pottemageri og op til1940ernes mere almene lertøj og keramik. Samlingen regnes for en af de største samlinger af sin art i Nordeuropa. Alt sammen samlet gennem mere end 70 år af Louis Ehlers (1916-1998) samler, maler og konservator og hans kone Margrete (1916-1979), som donerede samlingen til Haderslev Kommune – som så placerede den i Slotsgade 20, hvor den åbnede i 1983.

Danmarks første arkitekturmaler, Heinrich Hansen, 1821-1890, fødtes i hertugbyen Haderslev, en lille samling af hans kunnen ses i rådssalen på Haderslev Rådhus.

Maleren Charlotte von Krogh, 1827-1913 fødtes i Husum, men levede det meste af sit voksne liv i Haderslev. Hun malede landskaber fra Haderslevegnen, interiører og hjemstavnsbilleder. En række af hendes værker befinder sig på Museum Sønderjylland, Haderslev, herunder ”Jørgensgaard” fra 1869 og ”Kelstrup strand med vandmølle”.

Niels Vinding Dorph, 1862-1931, født i Haderslev, maler med speciale i portrætter, udsmykkede den tidl. Nationalbanken i København og bidrog til Kunstnergaven til Sønderjylland 1920 med maleriet ”Lanterne bæres til fest”.

Frederik Jørgensen Løjt, 1869-1952, bosatte sig i Haderslev 1903 og boede der resten af livet. Efterlod sig en stor produktion af landskabsmalerier fra byen og omegnen, hvilket gør dem både bygningshistorisk som topografisk interessante.

August Wilckens, fødtes i Kabdrup, Haderslev kommune 1870, fik en særlig plads i tysk kunstliv ved århundredskiftet. Han udførte mange udsmykninger, af bl.a. Starup Kirke og Haderslev Museums gl. Hovedbygning på Åstrupvej.

Hans Fuglsang, 1889-1917, var ung repræsentant for tysk ekspressionisme, i portrætter. Døde i 1. Verdenskrig 1917.

Maleren og billedhuggeren Kai Trier, 1902-1990, født i Odense, virksom i Haderslev, bl.a. med stort freskomaleri på Sct. Severin Skole, og på Hertug Hansskolen/Sdr. Otting skole, Buegade 11, samme sted en stor mosaik samt en 6 delt relief i jern, i mellemgangen mellem Nørregade og Teaterstien, restaureret i 2017.

Ole Bjørn Petersen, 1946-2011, samtidskunstner med værker som fragmenter fra en iscenesat verden.

Marie Torp, 1924, maler, født i Øsby, abstrakt kunstner med naturen som billedstof.

Bent Hansen, 1922-2006, skabte store Tivolibilleder på Tørning Mølle.

Jørgen Bjerre, 1926-2019, maler.

Rasmus Bjørn, 1973, udsmykningsarbejder Sct. Severin skole, Moltrupvej 3, Hertug Hans Skole og Gram i Vojens.

Heidi Guthmann Birck, 1941, keramiker med figurative samtidsværker. Studio keramik, Slotsgade 11.

Aage Birck, 1941, keramiker med høj intensitet i bl.a. saltglasur, Studio keramik, Slotsgade 11.

Susan Lange, 1962, keramiker, arbejder med Studio keramik, Kystvejen 36.

Kunsten i det offentlige rum, ude som inde

Adskillige skoler og offentlige institutioner råder over større værker skabt af kunstnere i mange kategorier, som f.eks. Preben Hornung, 1919 – 1989, Glasmosaik I Haderslev Katedralskole, Christiansfeldvej 31 B, skabt i 1971 med en højde på 3m og længde på 15m. På Rådhuset ses, ud over tidl. nævnte værker af Heinrich Hansen, skulpturen ”Fælles anstrengelse af Sonja Ferlov Mancoba, 1963-64 og i hallen ses maleriet ”8. juli” af Andreas Moseholm 2019, skabt i anledning af 60 års dagen for Damkatastrofen.

Henning Damgaard-Sørensen,1928-2013, afleverede i 1974 en udvendig udsmykning ”Tårnet”, af rådhuset mod vest.

Kirkekunsten er i Haderslev Domkirke bl.a. repræsenteret af værker, hagler og antependier af H.M. Dronning Margrethe II fra 1987.

I forhallen til den nye del af Museum Sønderjylland, arkæologi Haderslev kunne tidl. ses et stort værk fra 1978 af Carl-Henning Pedersen, 1913-2007, skabt i glasurfarver på keramiske fliser værket der måler 3 x 5,45m. er pt dækket til.

I det åbne gade og park rum ses mere end 50 skulpturer fra forskellige tider, Aksel Poulsens, 1887-1972, ”Brønden” blev opstillet på Gravene i 1927, ”Danaide” af Johannes Bjerg, 1886-1955, opstillet i Damparken 1961. En rundtur i denne park møder beskueren bl.a. Helge Holmskov,1912-1982, Abstrakt skulptur, 1976, 2 værker af Ole Find 1936-1985, uden titel, 1979, Eywin Langkildes, 1919-1997, ”Soluret” fra 1976.

I 2017 afsløredes en vægudsmykning skabt i et projekt med billedkunstneren Rick Towle (1953), amerikansk billedkunstner boende i Aabenraa, BKF, Statens Huskunstner 2004-2016. Projektet blev skabt med en række skoleklasser og ophængt ved P. pladsen mod Damparken/Borgervænget i form af 9 store tavler med portrætter af centrale personer i Haderslevs historie.

Keramikeren Heidi Guttmann Birck, 1941-, er repræsenteret med flere værker i byrummet, bl.a. med en kombination af vandkunst, skulptur og relief, ”Fortid og nutid” ved Museet på Astrupvej, afsløret 1988, ”She -Man” 1992. Ses på pladsen på Naffet.

Ole Videbæk, 1947, står for de tre byporte, Sønder-, Nørre- og Vesterbro, henholdsvis, fra syd, nord og vest, opstillet 1992 i anledning af byens 700års købstadsjubilæum og springvandet ”Bid af Bølger” ved Havnen, for enden af Jomfrustien, opsat 2013.

I gadebilledet er Erik Heide, 1934-, repræsenteret med en større udsmykning af Torvet, symboliserende torvedagstraditioner i form af 14 skulpturer i granit og støbejern, opstillet1987. På Stormklokken/Storegade ses Mogens Møllers, 1934-2021, bronceskulptur, ”Stormklokken” afsløret 1987.

På Aarøsund Havn ses Claus Ørntofts, 1959-, ”Morgenstund” fra 2003. I Vojens ses på Vestergade broncefiguren ”Skrydstruppigen” fra 1979 af Jens -Peter Kellermann, 1952-, og i Gram ses bl.a. Torben Ebbesens født 1945 i Haderslev, ”Jagtscene”, skabt i granit, fiberbeton og bronce, i Slotsparken ved Gram slot fra 2012.

Haderslev, kunsten og kulturpolitiken

Tidligere var det Kulturelt Samråd der støttede kunstudstillinger og Kulturudvalget større kunstneriske indsatser; kunsten var ikke en del af den kommunale dagsorden. I længere perioder har kommunen benyttet små grupper af kunstvejledere/kunstudvalg, men i 2013 oprettedes et Billedkunstråd som kun eksisterede til 2018, hvorefter det nedlagdes og indgik i en ny kulturområde indsats ”Kultursamvirket for Haderslev Kommune, hvis 3 hovedopgaver er 1) at belyse udvikling af og styrkelse af kulturarbejdet i Haderslev Kommune, 2) yder økonomisk støtte til åbne offentlige kulturaktiviteter og arrangementer samt 3) med en særlig fast billedkunstpulje give støtte til større billedkunstneriske arbejder, såsom vægudsmykninger, kunstudstillinger og herunder relevante billedkunstnerisk opfølgende arbejde, som publikationer og at på ses at billedkunsten i kommenen vedligeholder, og at den kommunale kunstsamling udvikles og registreres i forbindelse med udlån m.v. Hermed indgår billedkunsten og den dertil knyttede talentudvikling program for kulturen i Haderslev Kommune.

Skrevet af formand for foreningen, Hans V. Bang.

Historien bag Kunsthuset

Som består af 4 bygninger. Hovedbygningen som var Havnemesterens kontor og bolig, senere bygget mellemgang til den bygning der indeholdt havnearbejdernes frokoststue, bad og venterum, senere lavet om til kontorer og ny Haderslev Kunstforenings store sal. På sydsiden af Kunsthuset ligger den Kgl. Vejerbod, som pt benyttes som atelier. Havnekontoret, og Kgl. Vejerbod samt havnearbejdernes tidl. hus er henholdsvis høj bevaringsværdi og middel bevaringsværdi, i Kommuneatlas over bevaringsværdier i Haderslev Kommune 1991.

Havnekontoret og Kgl. Vejerbod

Opført 1923

Arkitekt Peder Gram, 1885 – 1937

Gram, Peder Jørgensen, 1885-1937, arkitekt. Født 1885 i Nustrup, død og begravet 1937 i Haderslev,

Uddannet i Eckernførde, Hannover, Kiel og Flensborg samt

København 1908-09. Egen tegnestue i Haderslev fra 1910.

Medlem af Haderslev Byråd 1919-1921.

Tegning af Havnekontoret i Haderslev, af Peder Gram