• Bestyrelsen 2023-24
 • Info til frivilige/tilsyn
 • Vedtægter
 • Historien
 • Haderslevkunsten gennem 200 år
Formand

Hanne Christiansen
Fjelstrup Nørrevej 34, 6100 Haderslev
Tlf. 30340619
mail: Hanne-Chris@hotmail.com

Næstformand

Alice Juul
Vestergade 16, 6100 Haderslev
Tlf. 6179 8188
mail: ajug@bbsyd.dk

Uffe Gram
Vestergade 16, 6100 Haderslev
Tlf. 6171 2188
mail: ajug@bbsyd.dk

Sekretær

Marianne Enggaard Moos
Simmerstedvej 99, 6100 Haderslev
Tlf: 22351245
Mail: Simmerstedvej99@gmail.com

Kasserer

Carsten Moos
Simmerstedvej 99, 6100 Haderslev
Tlf: 2539 2742
mail: carstenmoos99@gmail.com

Lizza Kristensen
Ærøvej 18, 6100 Haderslev
Tlf. 4052 7418
mail: kristensenll@hotmail.com

Anette Strøm
Erlevvej 69, 6100 Haderslev
Tlf. 2335 1182
mail: anette.strom@youmail.dk

Suppleant

Anni Rindum
Hjerndrup Landevej 17, 6100 Haderslev
Tlf. 74568484
mail: annirindum@gmail.com

Suppleant

Tove Sørensen
Katsund, 6100 Haderslev
Tlf: 2036 0706
tove.sorensen@webspeed.dk

Suppleant

Jeppe Vinum
Aarøesund landevej 232, 6100 Haderslev
Tlf: 3028 2161
mail: hello@flowerhaus.dk www.flowerhaus.dk

Suppleant

Hans Vilhelm Bang
Mariegade 13, 6100 Haderslev
Tlf. 25674948
mail: hvbang@compaqnet.dk

Foreningens CVR: 31699339

Bank: Nykredit 5479-3385008

Mobilpay: 198984

Om at være vagt eller udstillingstilsyn i Haderslev Kunstforening

Det er et tillidshverv at være med til at sørge for at foreningens udstillinger er åbne og at der er gjort klar til gæster i Kunsthuset.

Der er året rundt tilsyn som klares af medlemmer fra foreningen og som alt andet i huset er en frivillig indsat, som er et af foreningens fundamenter i arbejdet for kunsten og formidlingen heraf.

For bestyrelsen er det vigtigt, at husets vagter eller tilsyn føler sig godt tilpas og orienteres jævnligt. 1 gang om året mødes bestyrelsen og vagterne til et fælles arrangement, som kan indeholde noget til ganen og en erkendtlighed i form af en gave. 

Har du lyst til at være vagt/tilsyn en eller flere gange under en udstilling, på onsdage (kl. 16-19) eller lørdage/søndage (kl. 13-16), så meld dig venligst hos medlem af bestyrelsen, Tove Sørensen på Tlf: 2036 0706.

Hvad er så arbejdsopgaverne for vagterne/tilsynet i Kunsthuset og eventuelt i Kgl. Vejerbod:

Ved åbning

 • at sætte de to bannere ud (hvis det ikke blæser for meget!),
 • at sætte de to flagstænger med Dannebrog ud,
 • at sætte plakatbukken ud foran trappen til indgangen,
 • at tænde lys i lokalerne,
 • at checke om der er lunt i lokalerne alt efter årstiden, eventuelt skrue op til    mellem 2 og 3 på termostaterne,
 • at se om der mangler toiletpapir, sæbe eller håndpapir på toilettet.

I åbningstiden:

 • oplyse om foreningen og vores aktiviteter,
 • evt. fortælle lidt om den aktuelle udstilling (se vores hjemmeside) eller opslag i mellemgangen,
 • opfordre til at gæster indskriver sig i gæstebogen,
 • måske kan der tegnes medlemskaber (der er blanketter på bordet i kontoret).
 • at modtage betaling kontant eller via MobilePay 198984 (notere om der er tale om salg af postkort, bøger eller kunst), udfylde dags-dato blanket i kassen i skabet og notere om der er tale om kontant eller MobilePay,
 • aktuelle priser på diverse kort, bøger m.v. ses på listen i kontoret,
 • du er velkommen til at lave en kande kaffe eller the,
 • registrering af besøg, salg o.a.

Ved salg af værker fra en udstilling:

 • Udfylde en købsaftale, er vedlagt vagtbogen, kopi til køber, original til kassererens indbakke,
 • Sætte rød prik ved det solgte værk,
 • Medlemmer får 10% rabat ved købet,
 • Gøre opmærksom på, at det købte helst skal afhentes på udstillingens sidste dag, og at værket skal være betalt* inden eller betales ved afhentning (husk dags-dato, med klar? Værd? og navn på køber), * MobilePay 198984 eller foreningens bankkonto 5479-3385008(Nykredit), begge steder opgives købers navn,

Ved lukketid:

 • Tage bannere, Dannebrog og plakatbukken ind,
 • Dæmpe varmeapparaterne til 1.2,
 • Slukke kaffemaskine og belysning,
 • Se til at eventuelt åbne vinduer lukkes.

 

Noter venligst i vagtbogen, hvis du har fundet fejl eller mangler. Spørgsmål, tips og ideer til bestyrelsen modtages gerne og er velkomne. Kan ligeledes noteres i bogen. Er der behov for rengøring, så noter det venligst.

Tak for din indsats!

Udgave af dec. 2020, hvb/sk.

§ 1:

Kunstforeningen har til formål at vække og fremme interessen for bildende kunst og hermed beslægtede udtryksformer. Kunstformidlingen kan ske ved udstillinger, filmvisning, foredrag og udflugter.

§ 2:
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner/husstand som institutioner og virksomheder.
Medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 3:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med nedenstående dagsorden. Desuden oplyses navnene på de på valg værende bestyrelsesmedlemmer og deres eventuelle villighed til genvalg.

Dagsorden for generalforsamlingen

 • a. Valg af dirigent
 • b. Godkendelse af beretning om foreningens virksomhed
 • c. Godkendelse af regnskab
 • d. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • e. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før)
 • f. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 
 • g. Eventuelt

§ 4:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Varsling i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 5:

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, og mindst 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer herfor. I modsat fald skal forslaget vedtages på ny med almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter-.


§ 6:

Foreningens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 3-4 medlemmer hvert år alt efter udgangspunktet. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Endvidere vælges 1-3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 

Valgene skal ske ved skriftlig afstemning, hvis en eller flere af generalforsamlingens deltagere anmoder herom. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde med Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer. Ved køb af fast ejendom eller lånoptagning dog af den samlede bestyrelse.

§ 7:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8:
Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, når det fremgår af den udsendte dagsorden. Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil en eventuel kapital og anden formue skal anvendes.

Vedtaget på generalforsamlingen 9/9 2020.

Siden 1925 har Haderslev Kunstforening formidlet kunsten i alle dens materialer og kategorier, gennem foredrag, udstillinger, udgivelser, grænseoverskridende og med blik på kunsten i går, i dag og i morgen.

Et rids af historien om Haderslev Kunstforening.

Det var kunstmaleren Victor G. Kühnel der i 1925 fremlagde sin ide om en kunstforening, som så kunne melde om 80 medlemmer det først år. Foreningen arrangerede 3 udstillinger om året med fortrinsvis samtidige malere. At finde den rette lokalitet var i mange år et problem, når der både skulle være udstillinger og foredrag om kunsten og dens væsen.

I 1930’erne drøftede bestyrelsen både at starte egen kunstsamling, oprette et kunstmuseum, men det blev dog ved de årlige udlodninger af indkøbt kunst. I 1944 deltog foreningens formand i møde om oprettelsen af ”Sammenslutningen af jyske kunstforeninger”. Det var en vitaminindsprøjtning. Foreningen prøvede nye veje: Børn ser kunst, udstilling ”Religiøs kunst” og man indbød skoleklasser til at se sine udstillinger.

Flere bestyrelser har gennem tiderne fokuseret såvel på særlige sønderjyske kunstforhold, som da man fik samlet ”Kunstnergaven til Sønderjylland” i 1951, senere med udstillinger med Havnemiljøet i Haderslev i kunsten og Haderslev Malere gennem 100 år.

Også organisatorisk har HKF været aktiv, bl.a. i 1953 med stiftelsen af ”Sammenslutningen af danske kunstforeninger” og deltagelse i Å-udstillingerne der begyndte i Århus i 1953. Medlemstilgang og økonomi har altid spillet en grundlæggende rolle for foreningens drift og med navneændring til ”Kunstforeningen for Haderslev by og amt ” søgte man et øget medlemstal men det havde ikke den ønskede effekt. I 1960 skulle foreningens medlemmer, for kontingentet, havde gratis adgang til 2 udstillinger årligt.  Navnet ændredes igen, nu til ”Kunstforeningen for Haderslev og omegn”, det blev så igen i 1979 til Haderslev Kunstforening!

Skiftende bestyrelser havde søgt at skaffe skulpturer til Damparken, det tog år før det lykkedes. Men med Ny Carlsbergfondens hjælp kunne man i 1961 opstille Johannes Bjergs ”Danaide” og i 1965 køber Haderslev Kommune Jørgen Gudmundsen- Holmgrens ”To drenge” med støtte fra Statens Kunstfond. Der er siden kommet flere til, bl.a. Helge Holmskov, hans ”flyvende sejl” er nu foreningens logo. Sponsorer blev nemmere at finde til kunsten.

Man prøvede mange forskellige arrangements måder, en week-end med f.eks. Carl-Henning Pedersen, eller Allan Schmidt i en forlænget week-end.

Fra 1968 skabes udstillinger med bl.a. Vibeke Alfelt, Svend Engelund, Preben Hornung, Kai Trier, Lillian Martinussen, . !971 Robert Jacobsen. Det er samme år Jakob Clausen åbner byens første galleri, nemlig ”Galleriet på Slotsgrunden” i den gamle brandstation. I 1972 kunne foreningen bl.a. udstille Kamma Svensson og Jens Nielsen. I 1974 udstiller under stor stohej Per Kirkeby, Palle Nielsen og ni elever, Poul Christensen, Herman Stilling, ”Trykkerbanden”, Svend Wiig Hansen og Dea Trier Mørch.

NYT MUSEUM SKABER BEDRE RUM

I 1977 åbner byens nye museumsbygning på Dalgade og dette bliver et plus for foreningens udstillinger og andre arrangementer. Det blev til mage store og velbesøgte udstillinger med bl.a. Peter Nicolaisen, Marie Torp, Lillian Martinussen, Jørn Bjerre, Ole Bjørn Petersen, Knud Due og Bent Hansen samt skulptøren Nikolaus Wehding, væveren Nan Nissen, John Olsen, hollandsk sølv, tyske naivister og egenproduktionen ”Refleks80), Hvor 19 kendte kunstnere udstillede 100 værker fra 1980. Heidi Guthmann Birck og Aage Birck udstillede keramik og skulpturer.

1980, bliver der på initiativ skabt en stor antikrigs udstilling på Museet ”Krig/Fred” (også kaldet Arme og ben IV) med bl.a. Peter Louis Jensen, Richard Winther, Bjørn Nørgaard, Al Hansen(USA), Ursula Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens, komponisten og Fluxuskunstneren Henning Christiansen med sit fløjtestykke ”Opus 134, spillet af Thomas Jensen fra Sønderjyllands Symfoniorkester, Hannah West Knudsen og Lene Adler Petersen. Mange af de udstillede værker var kollektive arbejder og udstillingen vakte stor opmærksomhed bl.a. vi indslag i, ”sommer i Teltet” på Danmarks Radio-TV.

Langt om længe lykkedes det at udstille de fleste værker fra ”Danske kunstneres Gave til Sønderjylland i Anledning af Genforeningen 1920”-et tilløbsstykke! I det nyrestaurerede Slotsgade 20, kunne ”Junge Kunst aus Berlin” ses. På Biblioteket sås Dannebrogsbilleder af Peter Lautrup, ”Trykkerbanden 2”, serigrafi af Richard Mortensen, og grafik af Robert Jacobsen .

Senere fulgte en omfangsrig og forskellig udstillingsrække der viser foreningens evne til at træffe gode kvalitetsbetonede valg.

Bl.a. en historisk udstilling af værker af Haderslevmalerne, Heinrich Hansen, Anton E Kieldrup, Charlotte von Krogh, Heinrich Heger og Hans Fuglsang. ”Børns billeder- Børns verden”, 22 fynske kunsthåndværkere, Biels Helledie og Adi Holzer, Heidi Guthmann Birck og Aage Birck, Ole Bjørn Petersen, Hans Chr. Thomsen, Albert Bertelsen, Edgar Funch, Gunnar Saitz. ”Indiansk Kunst”, billedtæpper af Charlotte Erichsen og granit-skulpturer af Monica. Senere fulgte udstillinger med Leif Kath, Grete Balle, Torben Ebbesen, Karen Bennicke og Peder Rasmussen.

En stor satsning var ”Nutidig dansk lertøj i 1987/88, så fulgte en fornem udstilling af den unge Hans Fuglsang, der blev dræbt under 1. Verdenskrig (1889-1917), en af de første gange man kunne få en fyldestgørende indtryk af det unge talent.

Men der var også interesse for ”Smykker og korpus” og Ejlar Kraghs spidse pen. Så fulgte ”Dansk Nyrealisme” med Søren Hagen, og Lars Thorning, ”8x kunst fra det sydjyske” med bl.a. Ole Prip, Leif Kath og Hans Lembrecht Madsen.

Alice Chonè og Sabine Kramer præsenterede Hans Jørgen Nicolaisen og Dycke Johannsen. De gode rum på Museet og Biblioteket var fortsat medvirkende til godt besøgte udstillinger, der kunne ses de fleste af ugens dage og måske ramme et publikum der ikke direkte søger kunstens lyksaligheder.

/00 året for Haderslev som købstad blev fejret i 1992, bl.a. med en særudstilling om arkitekturmaleren Heinrich Hansen og Nis Schmidt. ”Rum og form” var titlen på en længe ønsket skulpturudstilling i Byens Dampark, hele området var ”besat” af danske billedhuggeres værker. En anden stor udstilling var Aage Birck og Heidi Guthmann Bircks ”Tradition og fornyelse” og der blev plads til en mindeudstilling med værker af Kai Trier (1902-!990).

Årerne forløb med større og mindre udstillinger. Gretel Bøhrnsen og Erling Jørgensen og ”Sydlyllandsgruppen” med bl.a. væveren Inge Bjørn, Hans Christian Rylander og senere kunne udstillinger med Dan Thuesen og Sven Boe Hauggaard, Wilhelm Freddie m.fl. ses

”Maleri 99” med bl.a. Kehnet Nielsen og Peter Mandrup. Afrikansk kunst ”Utotombo” vistes i TV-Syd!

År 2000, kunstforeningen fylder 75 år og rummer bl.a. udstilling med ”De fem fra Kolding” med Ken Denning, Erling Jørgensen, Johs. Cramer Møller og Ole Holm Larsen.

De mulige udstillingssteder, øgede nu ønskerne om et egentligt kunsthus. Museet kunne kun i sjældnere tilfælde lægge hus til Kunst. Bispen havde ikke noget egnet rum. Men uanset blev det til udstillinger med John Olsen, Ulla Lerskov og Ada scheller m.fl. Et højdepunkt var Tom Krøjer og Asger Jorn i 2006. Litografier F Maja Lise Engelhart. Birgitte Tholracius og Rasmus Bjørn sammen med Søren Brøgger.

 1. Januar 2007 lykkedes det endeligt at øjne eget udstillingssted. En gammel drøm gik i opfyldelse med aftalen med Haderslev Kommune om at kunne råde over Det Gamle Havnekontor (senere Superfoss), sammenbyggede huse tegnet af arkitekt Peder Gram og opført i 1923.

Efter grundig restaurering, indsamling af midler til det indvendige, kunne husets tages i brug med fin åbningsudstilling af værker af Jes Mogensen og fotografen Lene Esthave I ”Sportens billeder”. Fra nu af havde bestyrelsen noget at se til, arrangere udstillinger om kunst arrangementer, ture og huset indvendigt. Heldigvis lykkedes det at samle 20-25 mennesker, som har tilsynet med udstillingerne i åbningstiderne.

Samarbejdet med andre kunstforeninger og udstillingsarrangører har ofte givet bonus, som da ”Grænselandsudstillingen” gæstede Kunsthuset i Haderslev, i 2008 med værker af 15 kunstnere.

Af andre soloudstillinger kan bl.a. Marie Torp, Pia Skogberg, Majken a Grømme, Kari Svennson, Eydun af Reyne, Zacharias Heinesen, og Olivur Ved Neyst.

20 Kunsthåndværkere fyldte huset i efteråret 2008 og Nis Schmidt samt Mogens Gissel og Ruth Gissel udstillede, i foråret 2009.

En stor udstilling fandt sted på Haderslev museum efter fornyet udstillingsaftale. I anledning af Wilhelm Freddies 100 års fødselsdag, arrangeredes i samarbejde med Kunstmuseet i Tørner ”Der er noget Råddent i Hollywood”, om surrealisme med værker m.v. af Harry Carlsen, Wilhelm Bjerke Petersen, Rita Kern Larsen, Franciska Clausen og Wilhelm Freddie.

Så fulgte ”Spor- keramiske værker fra Mols” også på museet med Malene Møller – Hansen og Sverre Teito. Der blev plads til Troels Trier og en gruppe unge kunstnere samlet af Marie Dufresne og som udstillede under titlen ”fra 2300 til Havnen”- altså i Det Gamle Havne kontor!

”5 fra region Storstrøm” var titlen på en samling værker af Ole Holm, Kit Kærbye, Jesper Rasmussen, Erik Rasmussen og Simon Jørgen Simonsen.

20 kunsthåndværkere fra Slesvig/Holsten og Syddanmark dannede fællesskab i udstillingen ”Blick/Kontakt”.

I 2011 fandt udstillingen ”Øjeblik” med værker af Ole Videbæk og Lis Andersen sted på museet. ”Keramik og malerier. Fynske kunstnere med inspiration fra nord og sy, dækkede over kunstnerne Peter Tybjerg(keramik) og Frank Hammershøj(maleri). ”unge herboende færøske kunstnere trak publikum og John Olsens ”Iagttagelsens kunst, en god seer må tegne” indeholdt nyeste værker.

Ellers fulgte udstillinger med Vibeke Nørgaard Rønsbo, Bruno Kjær, Hans Helmer Kristensen, Günther Grass, kunstnere fra øst og vest Afrika, Rene holm, William Skotte Olsen, Alex Vind, Pernille Bejer, Eckholdt Tròndur Patterson, Susan Lange, Eva Koj og Malene Møller-Hansen.

Af og til kommer der bud udefra, som sætter dagsordenen for en kommende udstilling, således også for aktiviteter under Kulturfestivalens kodeord ”nostalgi”. Det blev en stor udstilling hvor en lang række af områdets kunstneres værker gennem mere end 100 år blev samlet. ”Kunst fra Barcelona” fokuserede på kunsten fra denne del af Spanien. Mindeudstilling om læreren og maleren Ole Bjørn Petersen der døde i 2011- det blev til udstilling og en smuk publikation.

Maleren og forfatteren Svend Aage Madsen var midtpunktet for en retrospektiv udstilling i anledning af hans 85 års dag.  Der blev prøvet grænser af med udstillingen Jean Voigt- modeskaber og kunstner”. Så fulgte udstillinger med Adi Holzer, Victor Ash, Kristian Vodder Svensson, Jesper Kristiansen, Bente Sonne, Sophus Ejler Jepsen og Else Ploug Isaksen.

Foråret 2014 afsluttedes med en kunstarkæologisk, kulturantropologisk kunstkammerudstilling ”Krigen i Haderslev, om perioden 1974-84 hvor en lang række af landets fremmeste eksperimenterede kunstnere gæstede og arbejdede i byen, ofte inviteret af galleriejer Jacob Clausen(Galleriet på Slotsgrunden)- der blev skabt udstillinger som ”Krig og fred”(kollektivt projekt 1908- Haderslev Museum), happenings i bl.a. Galleriet på Slotsgrunden, mindre udstillinger i Galleri 25. Men stor hjælp fra hovedsagelig lokale ejere af værker af de forskellige kunstnere(Per Kirkeby, Ursula Reuter Christiansen, Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgaard, Richard Winther, Poul Gernes, Peter Louis Jensen, Henning Christiansen, Erik Hagens, Al Hansen(USA fluxus) og Lars Ravn) lykkedes det at beskrive de 10 år i kraft af malerier, grafik, skulpturer, breve, skitser, film, publikationer m.v – der blev udgivet en lille bog om periode til udstillingen skrevet af kurator Hans Vilhelm Bang.

Efteråret bød på udstillinger af Ken Denning, Marianne Christoffersen, Miquel Apaci, Winnie Strøm Schlidtknecht, en gruppe unge kunstnere fra Berlin, Tove Bendixen Hansen, Jytte Schmidt, Kirsten Schrøder og mange flere.

Kunstnergruppen Blanco: “Det indre blik – fra den ydre verden” med Gudrun Thomas-Feuker, Regine Haack, Peter Heyer med malerier, tegninger, grafik og skulpturer. Kirsten Holm. Smykkekunstner Lisbeth Nordskov og billedkunstner Troels Hiort-Lorenzen. Ursula Reuter Christiansen med malerier, collage m.m. senere fulgte Casper Tybjerg. Andalusien med malerier og keramik af: Caroline Krabbe, malerier, Dorthe Steenbuch Krabbe, keramik og Luise Haugen, malerier. Bjørn Nørgaard med en retrospektiv udstilling med grafiske værker fra de sidste 20 år: 1995 – 2015 på Lighthouse, VUC SYD i Haderslev.

KERAMIKUDSTILLING med Lone Skov Madsen og Turi Heisselberg Pedersen. Urban Art: “Indtryk fra udkanten” med værker af Mike Tylak, København. Kirsten Hjortlund, -en moderne impressionist. Ljudmila Vodopicen; refleksion af min virkelighed, som kunstner og som kvinde. Hans Ole Madsen Pinhole fotos fra Sammenslutningen af danske Kunstforeninger. To fabulanter Winnie Meisler og Jac Hansen fra Djursland. ”Svedne vinger”; Kunstnerne John Olsen, Ulrik Stenshøj og Lars Abrahamsen udstiller en række af deres værker, tegninger og store som små skulpturer.

Efteråret 2017 indledes med en stor udstilling fra Die Drostei, Pinneberg både på rådhuset og Det gamle Havnekontor. Så følger Hasko Youssef med en samling malerier. Keramikerne Anne Fløche og Louise Gaardmann.

Foråret 2018 består bl.a. af Malerier af Per Oscar Jensen, Kunstnergruppen GEMT med Susanne Pedersen mfl. Inge Ørntoft og Barbro Åberg med keramik og skulpturer og sæsonen afsluttes med udstilling Bettina Winkelmann, malerier og Thyge Thomsen med keramik og skulpturer.

Ovenstående bygger bl.a. p Bogen ”Haderslev Kunstforening 90 år 1925-2015”, suppleret med efterfølgende aktiviteter af Hans Vilhelm Bang.  Bogen (60 s. ind. Ill.) koster 20 kr. ekcl. Evt. forsendelse og porto eller kan købes i Det Gamle Havnekontor.

Haderslev og kunsten gennem de sidste 200 år

Landskabet, byerne i Haderslev Kommune og historien har betydet meget for de kunstnere, der har haft deres virke i by og land. Kommunen rummer mere end 50 kunstværker i det offentlige rum, skulpturer, vægmalerier og lign. Siden 1925 har byen haft en aktiv kunstforening, Haderslev Kunstforening, et væsentligt galleri ”Sprøjtehuset”, slotsgrunden 1973-1984 og Kunsthal6100 oprettet i 2019. Museum Sønderjylland, arkæologi og Biblioteket var tidl. udstillingssteder for større kunstudstillinger.

Hvor finder vi kunsten i Haderslev?

De fleste udstillinger afholdes i Kunsthuset på Havnen, Jomfrustien 52 og Honnørkajen 3, begge opført af arkitekt Peder Gram 1923. Husene, som siden 2006 er blevet bestyret af Haderslev Kunstforening (oprettet i 1925). Her vises årligt 7-8 kunstudstillinger indenfor de fleste genrer, både som gruppe- og enkeltudstillinger. Ansatte i Haderslev Kommune har deres kunstforening Galleriet, som udstiller på Haderslev Rådhus.

I 2019 har byen fået et sted for samtidskunsten, Kunsthal6100, oprettet af kunsthistorikeren Marie Dufresne i et gammelt bogtrykkeri på Gravene i Haderslevs centrum. Her arrangeres aktiviteter, happenings og eksempler på konceptkunst og talentudvikling. Desuden finder der af og til udstillinger sted i Vojens Kunst- og musikhus, Vestergade 20, Vojens, hvor der ofte vises lokale kunstneres arbejder. Centrale samlinger findes bl.a. på Haderslev Rådhus, hvor der i rådssalen findes fem malerier af arkitekturmaleren Heinrich Hansen, født i Haderslev 1821. Desuden tegninger og en klassisk porcelænsvase dekoreret af samme. Museum Sønderjylland, arkæologi Haderslev har en større, ikke udstillet, kunstsamling med klar relation til Haderslev by og omegn.

3 keramikere har faste studio udstillinger med unika værker: Heidi Guthmann Birck og Aage Birck i Slotsgade 11 og Susan Lange, Kystvejen 36.

I forbindelse med Ehlers Samlingen, med lertøj, keramik og porcelæn, i Slotsgade 20, ses forskellige værker af bl.a. Thorvald Bindesbøl.

Kunstnere i, et Haderslev udvalg

Nogle af første egentlige kunstnere var brødrene Wassner fra Slotsgade 29. Valentin Wassner, 1808-1888 blev en habil portræt- og stilleben kunstner. Eduard Wassner, 1815-1888, mestrede akvarel og anden tegnekunst og motiverne fra bylivet i Haderslev, krigen 1848-1850. Han efterlod sig bl.a. række skitsebøger med indblik i dagliglivet i og omkring Haderslev. Bernhard Wassner, 1820-ca. 1875, har efterladt sig få værker bl.a. genrebilleder og stilleben udført i hans tid i London. Museum Sønderjylland- Haderslev, ejer en række værker af alle tre kunstnere samt flere skitsebøger og enkelttegninger. En større udstilling blev i 1982 arrangeret i Slotsgade 20 – et af byens mest spændende huse fra ca. 1580, som rummer nogle uvurderlige, bemalede vægpaneler fra ca. 1660erne, og den store lertøjs- og keramisk samling begyndende i middelalderens pottemageri og op til1940ernes mere almene lertøj og keramik. Samlingen regnes for en af de største samlinger af sin art i Nordeuropa. Alt sammen samlet gennem mere end 70 år af Louis Ehlers (1916-1998) samler, maler og konservator og hans kone Margrete (1916-1979), som donerede samlingen til Haderslev Kommune – som så placerede den i Slotsgade 20, hvor den åbnede i 1983.

Danmarks første arkitekturmaler, Heinrich Hansen, 1821-1890, fødtes i hertugbyen Haderslev, en lille samling af hans kunnen ses i rådssalen på Haderslev Rådhus.

Maleren Charlotte von Krogh, 1827-1913 fødtes i Husum, men levede det meste af sit voksne liv i Haderslev. Hun malede landskaber fra Haderslevegnen, interiører og hjemstavnsbilleder. En række af hendes værker befinder sig på Museum Sønderjylland, Haderslev, herunder ”Jørgensgaard” fra 1869 og ”Kelstrup strand med vandmølle”.

Niels Vinding Dorph, 1862-1931, født i Haderslev, maler med speciale i portrætter, udsmykkede den tidl. Nationalbanken i København og bidrog til Kunstnergaven til Sønderjylland 1920 med maleriet ”Lanterne bæres til fest”.

Frederik Jørgensen Løjt, 1869-1952, bosatte sig i Haderslev 1903 og boede der resten af livet. Efterlod sig en stor produktion af landskabsmalerier fra byen og omegnen, hvilket gør dem både bygningshistorisk som topografisk interessante.

August Wilckens, fødtes i Kabdrup, Haderslev kommune 1870, fik en særlig plads i tysk kunstliv ved århundredskiftet. Han udførte mange udsmykninger, af bl.a. Starup Kirke og Haderslev Museums gl. Hovedbygning på Åstrupvej.

Hans Fuglsang, 1889-1917, var ung repræsentant for tysk ekspressionisme, i portrætter. Døde i 1. Verdenskrig 1917.

Maleren og billedhuggeren Kai Trier, 1902-1990, født i Odense, virksom i Haderslev, bl.a. med stort freskomaleri på Sct. Severin Skole, og på Hertug Hansskolen/Sdr. Otting skole, Buegade 11, samme sted en stor mosaik samt en 6 delt relief i jern, i mellemgangen mellem Nørregade og Teaterstien, restaureret i 2017.

Ole Bjørn Petersen, 1946-2011, samtidskunstner med værker som fragmenter fra en iscenesat verden.

Marie Torp, 1924, maler, født i Øsby, abstrakt kunstner med naturen som billedstof.

Bent Hansen, 1922-2006, skabte store Tivolibilleder på Tørning Mølle.

Jørgen Bjerre, 1926-2019, maler.

Rasmus Bjørn, 1973, udsmykningsarbejder Sct. Severin skole, Moltrupvej 3, Hertug Hans Skole og Gram i Vojens.

Heidi Guthmann Birck, 1941, keramiker med figurative samtidsværker. Studio keramik, Slotsgade 11.

Aage Birck, 1941, keramiker med høj intensitet i bl.a. saltglasur, Studio keramik, Slotsgade 11.

Susan Lange, 1962, keramiker, arbejder med Studio keramik, Kystvejen 36.

Kunsten i det offentlige rum, ude som inde

Adskillige skoler og offentlige institutioner råder over større værker skabt af kunstnere i mange kategorier, som f.eks. Preben Hornung, 1919 – 1989, Glasmosaik I Haderslev Katedralskole, Christiansfeldvej 31 B, skabt i 1971 med en højde på 3m og længde på 15m. På Rådhuset ses, ud over tidl. nævnte værker af Heinrich Hansen, skulpturen ”Fælles anstrengelse af Sonja Ferlov Mancoba, 1963-64 og i hallen ses maleriet ”8. juli” af Andreas Moseholm 2019, skabt i anledning af 60 års dagen for Damkatastrofen.

Henning Damgaard-Sørensen,1928-2013, afleverede i 1974 en udvendig udsmykning ”Tårnet”, af rådhuset mod vest.

Kirkekunsten er i Haderslev Domkirke bl.a. repræsenteret af værker, hagler og antependier af H.M. Dronning Margrethe II fra 1987.

I forhallen til den nye del af Museum Sønderjylland, arkæologi Haderslev kunne tidl. ses et stort værk fra 1978 af Carl-Henning Pedersen, 1913-2007, skabt i glasurfarver på keramiske fliser værket der måler 3 x 5,45m. er pt dækket til.

I det åbne gade og park rum ses mere end 50 skulpturer fra forskellige tider, Aksel Poulsens, 1887-1972, ”Brønden” blev opstillet på Gravene i 1927, ”Danaide” af Johannes Bjerg, 1886-1955, opstillet i Damparken 1961. En rundtur i denne park møder beskueren bl.a. Helge Holmskov,1912-1982, Abstrakt skulptur, 1976, 2 værker af Ole Find 1936-1985, uden titel, 1979, Eywin Langkildes, 1919-1997, ”Soluret” fra 1976.

I 2017 afsløredes en vægudsmykning skabt i et projekt med billedkunstneren Rick Towle (1953), amerikansk billedkunstner boende i Aabenraa, BKF, Statens Huskunstner 2004-2016. Projektet blev skabt med en række skoleklasser og ophængt ved P. pladsen mod Damparken/Borgervænget i form af 9 store tavler med portrætter af centrale personer i Haderslevs historie.

Keramikeren Heidi Guttmann Birck, 1941-, er repræsenteret med flere værker i byrummet, bl.a. med en kombination af vandkunst, skulptur og relief, ”Fortid og nutid” ved Museet på Astrupvej, afsløret 1988, ”She -Man” 1992. Ses på pladsen på Naffet.

Ole Videbæk, 1947, står for de tre byporte, Sønder-, Nørre- og Vesterbro, henholdsvis, fra syd, nord og vest, opstillet 1992 i anledning af byens 700års købstadsjubilæum og springvandet ”Bid af Bølger” ved Havnen, for enden af Jomfrustien, opsat 2013.

I gadebilledet er Erik Heide, 1934-, repræsenteret med en større udsmykning af Torvet, symboliserende torvedagstraditioner i form af 14 skulpturer i granit og støbejern, opstillet1987. På Stormklokken/Storegade ses Mogens Møllers, 1934-2021, bronceskulptur, ”Stormklokken” afsløret 1987.

På Aarøsund Havn ses Claus Ørntofts, 1959-, ”Morgenstund” fra 2003. I Vojens ses på Vestergade broncefiguren ”Skrydstruppigen” fra 1979 af Jens -Peter Kellermann, 1952-, og i Gram ses bl.a. Torben Ebbesens født 1945 i Haderslev, ”Jagtscene”, skabt i granit, fiberbeton og bronce, i Slotsparken ved Gram slot fra 2012.

Haderslev, kunsten og kulturpolitiken

Tidligere var det Kulturelt Samråd der støttede kunstudstillinger og Kulturudvalget større kunstneriske indsatser; kunsten var ikke en del af den kommunale dagsorden. I længere perioder har kommunen benyttet små grupper af kunstvejledere/kunstudvalg, men i 2013 oprettedes et Billedkunstråd som kun eksisterede til 2018, hvorefter det nedlagdes og indgik i en ny kulturområde indsats ”Kultursamvirket for Haderslev Kommune, hvis 3 hovedopgaver er 1) at belyse udvikling af og styrkelse af kulturarbejdet i Haderslev Kommune, 2) yder økonomisk støtte til åbne offentlige kulturaktiviteter og arrangementer samt 3) med en særlig fast billedkunstpulje give støtte til større billedkunstneriske arbejder, såsom vægudsmykninger, kunstudstillinger og herunder relevante billedkunstnerisk opfølgende arbejde, som publikationer og at på ses at billedkunsten i kommenen vedligeholder, og at den kommunale kunstsamling udvikles og registreres i forbindelse med udlån m.v. Hermed indgår billedkunsten og den dertil knyttede talentudvikling program for kulturen i Haderslev Kommune.

Skrevet af formand for foreningen, Hans V. Bang.